pixelg
wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność grupy - 2020-03-25 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (gpw)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność grupy - komunikat spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (gpw) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej GPW.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW , Spółka , Giełda ) niniejszym informuje o wpływie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej GPW ( GK GPW ).
GPW, jako podmiot zapewniający funkcjonowanie infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2.
Zarząd Giełdy podjął szereg działań, które pozwoliły zminimalizować ww. ryzyko. W związku z postępującym rozwojem choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 identyfikowane jest m.in. ryzyko:
Okresowych braków kadrowych spowodowanych możliwością zarażenia pracowników GPW koronawirusem lub objęcia ich kwarantanną. W celu przeciwdziałaniu tym ryzykom większość pracowników GK GPW została delegowana do pracy zdalnej (w chwili obecnej ponad 95% osób pracuje zdalnie). GPW prowadzi stały monitoring stanu kadrowego w poszczególnych działach i spółkach z Grupy. Zidentyfikowano kluczowych pracowników oraz wskazano osoby ich dublujące. Wprowadzono całkowity zakaz podróży służbowych. W ramach opracowanych procedur, przewidziano działania mitygujące na wypadek potwierdzonego przypadku pojawienia się pośród pracowników osoby zarażonej koronawirusem. Rozwiązania prawne obowiązujące w spółkach Grupy Kapitałowej GPW pozwalają na realizację zadań również w sytuacji objęcia kwarantanną ponad połowy Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek z Grupy.
Przerwania świadczenia usług przez dostawców. Pracownicy GK GPW prowadzą bieżący monitoring zgodności zakresu oraz jakości świadczonych usług przez zewnętrznych dostawców. GK GPW nie zaobserwowała przerw w realizacji usług przez dostawców z obszaru telekomunikacyjnego, energetycznego oraz bankowego. Ciągłość działania GK GPW zapewniona jest m.in. poprzez dywersyfikację dostawców oraz utrzymanie zasobów odtworzeniowych w biurze zapasowym.
Spowolnienia gospodarczego, w konsekwencji negatywny wpływ na wycenę spółek notowanych na GPW co może spowodować zmniejszenie aktywności inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki. Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków Giełdy, w tym animatorów rynku w wyniku ewentualnego wzrostu zachorowań pracowników tych instytucji na COVID-19 lub objęcia ich kwarantanną, która może skutkować zmniejszeniem płynności instrumentów finansowych notowanych na GPW. Procedury GK GPW uwzględniają scenariusze zagrożeń wywołanych epidemią oraz rozwiązania operacyjne i formalnoprawne, pozwalające zapewnić ciągłość działania GPW. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania sytuacją, uruchomiony został Zespół Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za bieżącą analizę zidentyfikowanych zagrożeń. Zespół w konsultacji ze spółkami z GK GPW opracował plan działań na wypadek eskalacji zagrożeń. Jako organizator obrotu, w ramach planu ciągłości działania, GK GPW posiada szereg narzędzi, procedur i mechanizmów, których celem jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa obrotu w okresie dużej zmienności rynku.
W ocenie Zarządu Giełdy, pandemia wirusa SARS-CoV-2 na obecnym etapie nie zagraża kontynuacji działalności przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-25Piotr BorowskiCzłonek Zarządu
2020-03-25Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy