pixelg
SA - PSr - 2020-09-10 - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (grupaazoty)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (grupaazoty) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-10
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
BDO Spółka z organiczoną odpowiedzialnoscią sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży5 372 6186 102 5091 209 6951 423 160
Zysk na działalności operacyjnej372 367470 58783 842109 745
Zysk przed opodatkowaniem317 005446 27471 377104 075
Zysk netto222 105342 38450 00979 847
Całkowity dochód za okres207 512327 45946 72376 366
Ilość akcji (w szt.)99 195 48499 195 48499 195 48499 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwyklą (zł)1,973,150,440,73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 186 991669 511267 262156 136
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(897 391)(509 813)(202 056)(118 893)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(163 705)(453 343)(36 860)(105 724)
Przepływy pieniężne netto razem125 895(293 645)28 346(68 481)
Środki pieniężne na początek okresu770 087846 532173 392197 419
Środki pieniężne na koniec okresu906 759550 613204 165128 408
na dzień 30.06.2020na dzień 31.12.2019na dzień 30.06.2020na dzień 31.12.2019
Aktywa trwałe11 813 82810 705 4372 645 2822 513 899
Aktywa obrotowe4 635 2844 773 2541 037 9051 120 877
Zobowiązania długoterminowe4 801 9564 288 3821 075 2251 007 017
Zobowiązania krótkoterminowe3 544 5993 496 362793 685821 031
Kapitał własny8 102 5577 693 9471 814 2761 806 727
Kapitał zakładowy495 977495 977111 056116 468
Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli891 223657 573199 557154 414
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży825 1561 016 443185 792237 044
Zysk na działalności operacyjnej25 67473 2075 78117 073
Zysk przed opodatkowaniem144 028100 06332 42923 336
Zysk netto129 61882 28929 18519 191
Całkowity dochód za okres95 42683 92021 48619 571
Ilość akcji (w szt.)99 195 48499 195 48499 195 48499 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)1,310,830,290,19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej109 976166 66924 76238 869
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(90 388)(88 449)(20 352)(20 627)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej515 849(259 585)116 148(60 538)
Przepływy pieniężne netto razem535 437(181 365)120 559(42 296)
Środki pieniężne na początek okresu1 158 3791 000 980260 820233 438
Środki pieniężne na koniec okresu1 693 660819 895381 343191 207
na dzień 30.06.2020na dzień 31.12.2019na dzień 30.06.2020na dzień 31.12.2019
Aktywa trwałe7 507 4937 490 7211 681 0331 759 005
Aktywa obrotowe2 467 7381 749 672552 561410 866
Zobowiązania długoterminowe3 101 8292 615 741694 543614 240
Zobowiązania krótkoterminowe1 937 3461 784 022433 799418 932
Kapitał własny4 936 0564 840 6301 105 2521 136 698
Kapitał zakładowy495 977495 977111 056116 468

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
•poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,4660 PLN (tabela nr 125/A/NBP/2020),
kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2585 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2019),
•poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2880 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2020 roku.pdf
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 2020 roku.pdf
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku.pdf
Wybrane dane finansowe 1H 2020.pdf
Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty S.A. o zgodności i prawdziwości śródrocznego sprawozdania finansowego.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe.pdf
Letter from the President of the Management Board.pdf
Directors Report on the operations for H1 2020.pdf
Consolidated financial statements H1 2020.pdf
Separate financial statements H1 2020.pdf
Selected financial data H12020.pdf
Statement of the Management Board.pdf
Auditors report - consolidated.pdf
Auditors report - separate.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2020-09-10Paweł ŁapińskiWiceprezes Zarządu
2020-09-10Witold Szczypinski Wiceprezes Zarządu
2020-09-10Mariusz Grab Wiceprezes Zarządu
2020-09-10Tomasz HryniewiczWiceprezes Zarządu
2020-09-10Grzegorz KądzielawskiWiceprezes Zarządu
2020-09-10Artur Kopeć Czlonek Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GRUPA AZOTY SA
Adres:Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 633 07 81
Fax:+48 14 633 07 18
Email:ir.tarnow@grupaazoty.com
www:http://tarnow.grupaazoty.com
NIP:8730006829
REGON:850002268

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy