pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-21 - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (grupaazoty)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (grupaazoty) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży3 103 7203 364 884705 985782 932
Zysk na działalności operacyjnej286 081408 08765 07394 953
Zysk przed opodatkowaniem255 766399 05558 17892 851
Zysk netto195 832322 87244 54575 125
Całkowity dochód za okres203 073323 53146 19275 278
Ilość akcji (w szt.)99 195 48499 195 48499 195 48499 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)1,822,970,410,69
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej506 142181 047115 12942 126
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(539 960)(292 176)(122 821)(67 983)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej186 484(132 101)42 418(30 737)
Przepływy pieniężne netto, razem152 666(243 230)34 726(56 594)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu770 087846 532175 167196 969
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu935 768604 734212 854140 708
na dzień 31.03.2020 na dzień 31.12..2019na dzień 31.03.2020na dzień 31.12.2019
Aktywa trwałe11 227 15610 705 4372 466 2602 513 899
Aktywa obrotowe5 434 4844 773 2541 193 7891 120 877
Zobowiązania długoterminowe4 873 0034 288 3821 070 4491 007 017
Zobowiązania krótkoterminowe3 681 2823 496 362808 664821 031
Kapitał własny8 107 3557 693 9471 780 9361 806 727
Kapitał zakładowy495 977495 977108 951116 468
Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli887 856657 573195 035154 414
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży521 380558 146118 595129 868
Zysk na działalności operacyjnej35 51778 2518 07918 207
Zysk przed opodatkowaniem(19 363)69 347(4 404)16 135
Zysk netto(30 727)57 099(6 989)13 286
Całkowity dochód za okres(78 292)56 922(17 809)13 244
Ilość akcji (w szt.)99 195 48499 195 48499 195 48499 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)(0,31)0,58(0,07)0,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 01212 2709 1012 855
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(44 510)(37 296)(10 124)(8 678)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej382 528(130 424)87 011(30 347)
Przepływy pieniężne netto, razem378 030(155 450)85 988(36 170)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu1 158 3791 000 980263 490232 905
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu1 536 276845 797349 447196 798
na dzień 31.03.2020na dzień 31.12.2019na dzień 31.03.2020na dzień 31.12.2019
Aktywa trwałe7 484 5937 490 7211 644 1341 759 005
Aktywa obrotowe2 178 3611 749 672478 519410 866
Zobowiązania długoterminowe3 172 7032 615 741696 945614 240
Zobowiązania krótkoterminowe1 727 9131 784 022379 569418 932
Kapitał własny4 762 3384 840 6301 046 1391 136 698
Kapitał zakładowy495 977495 977108 951116 468

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 31.03.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,5523 PLN (tabela nr 63/A/NBP/2020),kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2585 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2019),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,3963 PLN,kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.03.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2978 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I kwartał 2020 roku.pdf
Wybrane dane finansowe 1Q 2020.pdf
Consolidated interim report for Q1 2020.pdf
Financial highlights Q1 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2020-05-21Pawęł ŁapińskiWiceprezes Zarządu
2020-05-21Witold SzczypińskiWiceprezes Zarządu
2020-05-21Mariusz GrabWiceprezes Zarządu
2020-05-21Tomasz HryniewiczWiceprezes Zarządu
2020-05-21Grzegorz KądzielawskiWiceprezas Zarządu
2020-05-21Artur Kopeć Członek Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GRUPA AZOTY SA
Adres:Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 633 07 81
Fax:+48 14 633 07 18
Email:ir.tarnow@grupaazoty.com
www:http://tarnow.grupaazoty.com
NIP:8730006829
REGON:850002268

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy