pixelg
SA-PSr - 2019-08-22 - GLOBE TRADE CENTRE S.A. (gtc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. (gtc) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-22
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze/2018
Skonsolidowany rachunek wyników
Przychody z działalności operacyjnej348.968325.63181.28277.140
Koszty z działalności operacyjnej(86.600)(94.511)(20.171)(22.389)
Zysk brutto z działalności operacyjnej262.368231.12061.11154.751
Koszty sprzedaży(3.156)(5.044)(735)(1.195)
Koszty administracyjne(37.639)(17.303)(8.767)(4.099)
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości netto70.412100.00316.48223.368
Koszty finansowe netto (68.929)(59.744)(16.055)(14.153)
Zysk/(strata) netto 183.662195.59042.84746.072
Zysk/(strata) netto na jedną akcję ( nie w tys.)0,380,410,090,10
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej222.843175.69851.90441.622
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(266.660)(277.227)(62.122)(65.674)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(6.080)73.443(1.416)17.398
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu293.728611.84569.080140.280
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejNa dzień 30 czerwca 2019 r.Na dzień 31 grudnia 2018 r.Na dzień 30 czerwca 2019 r.Na dzień 31 grudnia 2018 r.
Nieruchomości inwestycyjne ukończone i w budowie8.694.2098.522.4322.044.7341.981.961
Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną478.256563.760112.478131.107
Prawo do użytkowania aktywów189.754-44.627-
Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 56.82854.60113.36512.698
Aktywa przeznaczone do sprzedaży515.138327.643121.15276.196
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty293.728345.96169.08080.456
Pozostałe369.674320.37886.94174.506
Aktywa łącznie10.597.58710.134.7752.492.3772.356.924
Zobowiązania długoterminowe4.867.0374.963.3311.144.6461.154.262
Zobowiązania krótkoterminowe1.296.845782.025304.997181.867
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży85.380-20.080-
Kapitał własny4.348.3254.389.4191.022.6541.020.795
Kapitał podstawowy48.55648.35411.00710.960


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2019_H1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_za_2019_final.pdfRozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2019
2019_H1_interim_report_eng_final.pdfH1 2019 Interim report
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-22Thomas KurzmannPrezes ZarząduThomas Kurzmann
2019-08-22Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel


Nazwa jednostki:GLOBE TRADE CENTRE S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:GTC
Adres:Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa
Telefon:022 16 60 700
Fax:022 16 60 705
Email:gtc@gtc.com.pl
www:www.gtc.com.pl
NIP:527-00-25-113
REGON:012374369

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Globe Trade Centre SA
GTC
2020-04-29 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-16 powołanie członka zarządu
2020-04-16 powołanie członka RN
2020-04-10 rezygnacja członka RN
2020-04-06 podpisanie warunkowej umowy sprzedaży dot. nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym akcjonariusza większościowego
2020-03-19 SA - RS
2020-03-19 SA - R
2020-03-18 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy