pixelg
SA - RS - 2020-03-19 - GLOBE TRADE CENTRE S.A. (gtc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. (gtc) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-19
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Skonsolidowany rachunek wyników
Przychody operacyjne729.637656.040169.762153.961
Koszty operacyjne(179.983)(180.469)(41.876)(42.378)
Zysk brutto z działalności operacyjnej549.654475.571127.886111.583
Koszty sprzedaży(8.669)(9.155)(2.017)(2.148)
Koszty administracyjne(61.934)(43.629)(14.410)(10.236)
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych netto69.779171.83016.19040.125
Koszty finansowe netto (147.224) (127.050)(34.254)(29.808)
Zysk/(strata) netto 324.319392.89275.42192.020
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.)0,660,820,150,19
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.)484.659.406477.554.732484.659.406477.554.732
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej435.849375.982101.40788.298
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(42.447)(560.101)(9.882)(131.690)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej32.910(98.352)7.549(23.169)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu764.980345.961179.63680.456
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Nieruchomości inwestycyjne (ukończone i w budowie)8.888.6318.522.4322.087.2681.981.961
Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną490.907563.760115.277131.107
Prawo do użytkowania aktywów189.439-44.485-
Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 57.01354.60113.38812.698
Aktywa przeznaczone do sprzedaży-327.643-76.196
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty764.980345.961179.63680.456
Pozostałe352.127320.37862.68874.506
Aktywa łącznie10.743.09710.134.7752.522.7422.356.924
Zobowiązania długoterminowe5.076.8474.957.7101.192.1681.152.955
Zobowiązania krótkoterminowe1.157.938787.646271.912183.174
Kapitał własny4.508.3124.389.4191.058.6621.020.795
Kapitał podstawowy48.55648.35411.00710.960
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019 Raport Roczny Grupy Kapitalowej GTC.pdfSkonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GTC SA za rok 2019
2019 Consolidated annual report of the GTC Group.pdf2019 Consolidated annual report
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Thomas KurzmannPrezes ZarząduThomas Kurzmann
2020-03-19Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Sandra KrążGłówna KsięgowaSandra Krąż


Nazwa jednostki:GLOBE TRADE CENTRE S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:GTC
Adres:Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa
Telefon:022 16 60 700
Fax:022 16 60 705
Email:gtc@gtc.com.pl
www:www.gtc.com.pl
NIP:527-00-25-113
REGON:012374369

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy