pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2020-05-14 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (handlowy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (handlowy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-05-14
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
(22) 657-72-00(22) 657-78-90
(telefon)(fax)
listybh@citigroup.comwww.citibankhandlowy.pl
(e-mail)(www)
526-030-02-91000013037
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze352 834338 70580 25778 809
Przychody z tytułu opłat i prowizji161 823155 73136 80936 235
Zysk brutto34 638102 9547 87923 955
Zysk netto26 35959 4995 99613 844
Całkowite dochody71 1137 84116 1761 824
Zmiana stanu środków pieniężnych(2 899 790)(6 877 857)(659 598)(1 600 320)
Aktywa razem*62 278 49151 978 54314 624 51412 205 834
Zobowiązania wobec banków*3 702 9562 125 495869 545499 118
Zobowiązania wobec klientów*46 011 18539 787 80210 804 5529 343 149
Kapitał własny*7 145 7687 074 6551 569 7051 661 302
Kapitał zakładowy*522 638522 638114 807121 507
Liczba akcji (w szt.)*130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*54,6954,1512,0112,71
Łączny współczynnik wypłacalności (w %)*17,017,217,017,2
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)0,200,460,040,11
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro)0,200,460,040,11
dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek352 557338 42480 19478 744
Przychody z tytułu opłat i prowizji150 422146 42334 21634 069
Zysk brutto30 842102 7827 01523 915
Zysk netto23 44059 4855 33213 841
Całkowite dochody67 8697 82615 4381 821
Zmiana stanu środków pieniężnych(2 899 799)(6 877 739)(659 600)(1 600 293)
Aktywa razem*62 192 94351 897 71214 604 42512 186 853
Zobowiązania wobec banków*3 702 8442 125 383869 518499 092
Zobowiązania wobec klientów*46 103 69939 849 77210 826 2779 357 702
Kapitał własny*7 091 5727 023 7031 557 8001 632 926
Kapitał zakładowy*522 638522 638114 807121 507
Liczba akcji (w szt.)*130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*54,2853,7611,9212,50
Łączny współczynnik wypłacalności (w %)*16,717,016,717,0
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)0,180,460,040,11
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro)0,180,460,040,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)**-3,74-0,87

*  Porównywalne dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
** Zarząd Banku zarekomendował pozostawienie całego zysku netto Banku za 2019 rok niepodzielonym. Propozycja jest zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Przedstawione wskaźniki za okres porównawczy dotyczą wypłaconej w 2019 roku dywidendy z podziału zysku za 2018 rok.*** Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2020 roku – 4,3013 zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku 4,2585 zł; na dzień 31 marca 2019 roku: 4,3013 zł); pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdaniaz całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg. kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca I kwartału 2020 roku – 4,3963 zł (I kwartału 2019 roku: 4,2978 zł).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
20_q1pl-sig-sig.pdfSKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-14Urszula LewińskaDyrektor Departamentu Sprawozdawczości Finansowej, Kontroli i Podatków
2020-05-14Natalia BożekWiceprezes Zarządu Banku


Nazwa jednostki:BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:HANDLOWY
Adres:SENATORSKA 16, 00-923 WARSZAWA
Telefon:(22) 657-72-00
Fax:(22) 657-78-90
Email:listybh@citigroup.com
www:www.citibankhandlowy.pl
NIP:526-030-02-91
REGON:000013037

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bank Handlowy SA
HANDLOWY
2020-06-08 wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy grupy
2020-06-04 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-06-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-14 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2020-05-07 WZ - projekty uchwał
2020-05-07 WZ - zwołanie walnego
2020-04-30 opinia RN w sprawie wniosku zarządu dot. podziału zysku netto
2020-04-28 zmiana terminu publikacji SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy