pixelg
SA - P - 2020-03-23 - HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (helio)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (helio) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2019
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2019 obejmujące okresod 2019-07-01 do 2019-12-31
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018obejmujące okres od 2018-07-01 do 2018-12-31
data przekazania: 2020-03-23
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
helio@helio.plwww.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANS


Notyw tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe45 91539 83434 203
Wartości niematerialne i prawne, w tym:846428
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe45 06939 08033 446
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe762690729
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego762690729
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe90 38965 04480 707
Zapasy55 45852 00955 973
Należności krótkoterminowe32 71211 26424 028
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek32 71211 26424 028
Inwestycje krótkoterminowe2 0791 237597
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 0791 237597
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0791 237597
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe140534109
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne1 85100
A k t y w a r a z e m138 155104 878114 910
PASYWA
Kapitał własny84 24081 62881 258
Kapitał zakładowy2 5002 5002 500
Kapitał zapasowy70 44074 29874 299
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe8 68900
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto2 6114 8304 459
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania53 91523 25033 652
Rezerwy na zobowiązania738469915
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego264044
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne702416864
długoterminowa12312393
krótkoterminowa579293771
Pozostałe rezerwy10137
długoterminowe
krótkoterminowe10137
Zobowiązania długoterminowe7 2084 7535 193
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek7 2084 7535 193
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania krótkoterminowe45 96918 02827 544
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek45 81117 79327 504
Fundusze specjalne15823540
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m138 155104 878114 910
Wartość księgowa84 24081 62881 258
Liczba akcji (w szt.)5 000 0005 000 0005 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)16,8516,3316,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów119 00491 78327 57621 373
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 9376 0729121 414
Zysk (strata) brutto3 2765 5417591 290
Zysk (strata) netto2 6114 4596051 038
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 051-4 291-3 024-999
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 247-2 324-1 679-541
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej21 1406 1824 8991 440
Przepływy pieniężne netto, razem842-433195-101
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)138 155104 87832 44224 666
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)53 91523 25012 6615 468
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 2084 7531 6931 118
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)45 96918 02810 7954 240
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)84 24081 62819 78219 198
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5002 500587588
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 000 0005 000 0005 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,520,890,120,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16,8516,333,963,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE


Notyw tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
Należności warunkowe24000
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)24000
otrzymanych gwarancji i poręczeń24000
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m24000
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:119 00491 783
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów9 09810 720
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów109 90681 063
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:94 14767 374
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów7 5268 617
Wartość sprzedanych towarów i materiałów86 62158 757
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży24 85724 409
Koszty sprzedaży15 60113 227
Koszty ogólnego zarządu4 9824 751
Zysk (strata) ze sprzedaży4 2746 431
Pozostałe przychody operacyjne3671
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych90
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne2771
Pozostałe koszty operacyjne373430
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych136206
Inne koszty operacyjne237224
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 9376 072
Przychody finansowe11284
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:240
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne8884
Koszty finansowe773615
Odsetki w tym:729559
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych4456
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto3 2765 541
Podatek dochodowy6651 082
część bieżąca7511 187
część odroczona-86-105
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto2 6114 459
Zysk (strata) netto (zannualizowany)2 6114 459
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,520,89
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
SA-P_2019-zal1.pdfRaport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


w tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
Kapitał własny na początek okresu (BO)81 62876 79876 798
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych81 62876 79876 798
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5002 5002 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 5002 5002 500
Kapitał zapasowy na początek okresu74 29863 22463 224
Zmiany kapitału zapasowego-3 85911 07411 074
zwiększenia (z tytułu)6 68111 07411 074
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4 83011 07411 074
nabycie akcji własnych1 85100
zmniejszenia (z tytułu)10 54000
pokrycia straty
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych10 54000
Kapitał zapasowy na koniec okresu70 43974 29874 298
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych8 68900
zwiększenia (z tytułu)10 54000
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych10 54000
zmniejszenia (z tytułu)1 85100
nabycie akcji własnych1 85100
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu8 68900
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 83011 07411 074
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 83011 07411 074
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 83011 07411 074
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)4 83011 07411 074
przekazanie na kapitał zapasowy4 83011 07411 074
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto2 6114 8304 459
zysk netto2 6114 8304 459
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )84 23981 62881 257
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)84 23981 62881 257
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
SA-P_2019-zal2.pdfOświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


w tys.
półrocze / 2019półrocze / 2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 6114 459
Korekty razem-15 662-8 750
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 2481 156
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)773615
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-100
Zmiana stanu rezerw270273
Zmiana stanu zapasów-3 449-5 541
Zmiana stanu należności-21 448-10 704
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 6325 245
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych322206
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-13 051-4 291
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy100
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych100
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki7 2572 324
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7 2572 324
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-7 247-2 324
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy25 0548 052
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki25 0548 052
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki3 9141 870
Nabycie akcji (udziałów) własnych1 8510
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 3841 332
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki679538
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)21 1406 182
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)842-433
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:842-433
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 2371 030
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 079597
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
SA-P_2019-zal3.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za półrocze roku obrotowego 2019/2020 obejmujące okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
SA-P_2019-zal4.pdfInformacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu
2020-03-19
Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
SA-P_2019-zal5.pdfPółroczne sprawozdanie z działalności HELIO S.A. w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 obejmującym okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


Nazwa jednostki:HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HELIO S.A.
Adres:Stołeczna 26, 05-083 Wyględy
Telefon:(0 22) 796 32 16
Fax:(0 22) 752 09 21
Email:helio@helio.pl
www:www.helio.pl
NIP:1181694514
REGON:015533555

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy