pixelg
SA - Q1 - 2020-11-27 - HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (helio)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q1 - komunikat spółki HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (helio) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
data przekazania: 2020-11-27
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
helio@helio.plwww.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe46 72746 72644 726
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1185358
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe45 70245 87643 949
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe907797719
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego907797719
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe97 42975 90976 031
Zapasy78 40760 04554 496
Należności krótkoterminowe16 45813 80716 776
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek16 45813 80716 776
Inwestycje krótkoterminowe2 1191 5164 399
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 1191 5164 399
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 1191 5164 399
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe445541360
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne2 2811 8511 841
A k t y w a r a z e m146 437124 486122 598
PASYWA
Kapitał własny86 23384 92981 655
Kapitał zakładowy2 5002 5002 500
Kapitał zapasowy70 87070 44063 758
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe8 2598 68910 540
Zysk (strata) z lat ubiegłych3 3004 830
Zysk (strata) netto1 3043 30027
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 20439 55740 943
Rezerwy na zobowiązania1 012855444
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego141728
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne994822416
długoterminowa196196123
krótkoterminowa798626293
Pozostałe rezerwy4160
długoterminowe
krótkoterminowe4160
Zobowiązania długoterminowe7 0586 4546 437
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek7 0586 4546 437
Zobowiązania krótkoterminowe52 13432 24834 062
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek51 79531 90933 829
Fundusze specjalne339339233
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m146 437124 486122 598
Wartość księgowa86 23384 92981 655
Liczba akcji (w szt.)5 000 0005 000 0005 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,2516,9916,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 98634 35810 3497 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 685538379124
Zysk (strata) brutto1 632403679
Zysk (strata) netto1 304272936
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 4171 426-1 444328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-680-5 751-153-1 322
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 7007 4871 7331 721
Przepływy pieniężne netto, razem6033 162136727
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)146 437124 48632 34927 874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)60 20439 55713 2998 857
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 0586 4541 5591 445
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 13432 24811 5177 221
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)86 23384 92919 04919 017
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5002 500552560
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 000 0005 000 0005 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,260,010,060,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,2516,993,813,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe0240240
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0240240
otrzymanych gwarancji i poręczeń0240240
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem0240240
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:45 98634 358
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów1 2821 051
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów44 70433 307
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:35 79226 579
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 1171 039
Wartość sprzedanych towarów i materiałów34 67525 540
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 1947 779
Koszty sprzedaży5 8565 117
Koszty ogólnego zarządu2 5742 060
Zysk (strata) ze sprzedaży1 764602
Pozostałe przychody operacyjne5114
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych200
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne3114
Pozostałe koszty operacyjne13078
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne13078
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 685538
Przychody finansowe11724
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:024
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne1170
Koszty finansowe170522
Odsetki w tym:153273
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych1723
Inne0226
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto1 63240
Podatek dochodowy32813
część bieżąca44054
część odroczona-112-41
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto1 30427
Zysk (strata) netto (zannualizowany)1 30427
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,260,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)84 92981 62881 628
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych84 92981 62881 628
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5002 5002 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 5002 5002 500
Kapitał zapasowy na początek okresu70 44074 29874 298
Zmiany kapitału zapasowego430-3 85810 540
zwiększenia (z tytułu)4306 6820
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4 8300
nabycie akcji własnych4301 852
zmniejszenia (z tytułu)010 54010 540
pokrycia straty
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych010 54010 540
Kapitał zapasowy na koniec okresu70 87070 44063 758
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
wyceny bilansowej
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu8 68900
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-4308 68910 540
zwiększenia (z tytułu)010 54010 540
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych010 54010 540
zmniejszenia (z tytułu)4301 851
nabycie akcji własnych4301 851
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu8 2598 68910 540
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 3004 8304 830
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 3004 8304 830
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 3004 8304 830
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)04 8300
przekazanie na kapitał zapasowy04 8300
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu3 30004 830
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu3 30004 830
Wynik netto1 3043 30027
zysk netto1 3043 30027
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )86 23384 92981 655
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)86 23384 92981 655
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 30427
Korekty razem-7 7211 399
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja809592
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)170320
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-200
Zmiana stanu rezerw157-24
Zmiana stanu zapasów-18 362-2 487
Zmiana stanu należności-2 651-5 511
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów12 1898 364
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-13145
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-6 4171 426
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy380
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych380
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki7185 751
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7185 751
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-680-5 751
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy9 38012 820
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki9 38012 820
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 6805 333
Nabycie akcji (udziałów) własnych4301 841
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 0943 222
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki156270
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)7 7007 487
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)6033 162
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:6033 162
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 5161 237
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 1194 399
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
SA-Q_2020_1-zal1.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmującego okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
SA-Q_2020_1-zal2.pdfInformacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-26
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu
2020-11-26
Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HELIO S.A.
Adres:Stołeczna 26, 05-083 Wyględy
Telefon:(0 22) 796 32 16
Fax:(0 22) 752 09 21
Email:helio@helio.pl
www:www.helio.pl
NIP:1181694514
REGON:015533555

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy