pixelg
SA-PSr - 2020-09-30 - HubStyle SPÓŁKA AKCYJNA (hubstyle)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki HubStyle SPÓŁKA AKCYJNA (hubstyle) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego1 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
HubStyle SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HubStyle S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-199Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pokorna2 lok. 211
(ulica)(numer)
58 58 58 90058 662 03 45
(telefon)(fax)
ir@hubstyle.plwww.hubstyle.pl
(e-mail)(www)
586 216 38 72220170588
(NIP)(REGON)
Rewit księgowi i biegli rewidenci sp. z o.o
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów03 7870882
Zysk/strata na działalności operacyjnej-690-2 446-156-570
Zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej-1 021-3 412-231-795
Zysk/strata brutto z działalności zaniechanej-1 5140-3430
Zysk/strata netto działalności kontynuowanej-1 021-3 412-231-795
Zysk/strata netto z działalności zaniechanej-1 5140-3430
Całkowite dochody/straty ogółem z działalności kontynuowanej-1 021-3 412-231-795
Całkowite dochody/straty ogółem z działalności zaniechanej-1 5140-3430
Aktywa razem7 3025 0591 6351 190
Rzeczowe aktywa trwałe10192723218
Należności krótkoterminowe195914139
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy krótkoterminowe8 2286 3561 8421 495
Zobowiązania długoterminowe7761917146
Kapitał własny-3 467-1 916-776-451
Kapitał podstawowy4 1503 200929753
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 019-2 486-231-579
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1214-33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 4352 531325589
Zmiana stanu środków pieniężnych404599214
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,06-0,11-0,01-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,06-0,11-0,01-0,02

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
30.06.2020-  4,4660 PLN/ EUR
30.06.2019-  4,2520 PLN/ EUR
31.12.2019-  4,2585 PLN/ EUR
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
30.06.2020-  4,4143 PLN/ EUR
30.06.2019-  4,2935 PLN/ EUR 31.12.2019-  4,2988 PLN/ EUR
Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco:
01.01-30.06.2020 -    4,6044   oraz     4,2279  PLN/EUR,
01.01-30.06.2019 -    4,3402   oraz     4,2520  PLN/EUR, 01.01-31.12.2019 -    4,3891   oraz     4,2406  PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej HubStyle 1H.pdfRaport Skonsolidowany Śródroczny Grupy Kapitałowej HubStyle za I półrocze 2020
RAPORT Z PRZEGLĄDU JEDN. HUBSTYLE 30.06.2020.pdfRAPORT PRZEGLĄD ŚRÓDROCZNY_JEDNOSTKOWE HUBSTYLE S.A 30.06.2020
Sprawozdanie Zarzadu 1H 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HubStyle za I półrocze 2020
RAPORT Z PRZEGLĄDU SSF HUBSTYLE 30.06.2020.pdfRAPORT PRZEGLĄD ŚRÓDROCZNY_SKONSOLIDOWANE GK HUBSTYLE S.A. 30.06.2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Wojciech CzerneckiPrezes Zarządu
2020-09-30Wiktor DymeckiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:HubStyle SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HubStyle S.A.
Adres:Pokorna 2 lok. 211, 00-199 Warszawa
Telefon:58 58 58 900
Fax:58 662 03 45
Email:ir@hubstyle.pl
www:www.hubstyle.pl
NIP:586 216 38 72
REGON:220170588

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hubstyle SA
HUBSTYLE
2020-10-28 wezwanie do złożenia akcji
2020-10-19 kupno akcji przez członka zarządu
2020-10-16 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-10-15 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-01 wezwanie do złożenia akcji
2020-09-30 SA-PSr
2020-09-30 sprzedaż aktywów odzieżowych oraz zaspokojenie wierzytelności
2020-09-29 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy