pixelg
SA - PSr - 2020-09-02 - PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA (hydrotor)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA (hydrotor) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR-MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR-MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-02
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROTORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
89-500Tuchola
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Chojnicka72
(ulica)(numer)
(052) 33 63 600052 33 48 635
(telefon)(fax)
hydrotor@hydrotor.com.plwww.hydrotor.com.pl
(e-mail)(www)
561-000-22-76090022448
(NIP)(REGON)
KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-350 Łódź) ul. Tymienieckiego 25c/410
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
---- Grupa Kapitałowa HYDROTOR ---------
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 37959 77211 56813 931
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 1205 5169281 286
Zysk (strata) brutto2 7965 9496301 387
Zysk (strata) netto2 3234 8125231 122
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 6576 4361 2671 514
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-271-8 834-61-2 078
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5783 249-129764
Przepływy pieniężne netto, razem4 8088511 077200
Aktywa, razem132 318136 17229 62832 025
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 44045 7028 83110 748
Zobowiązania długoterminowe16 83819 4413 7704 572
Zobowiązania krótkoterminowe22 60226 2615 0616 176
Kapitał własny92 87890 47020 79721 277
Kapitał zakładowy4 7974 7971 0741 128
Liczba akcji (w szt.)2 398 3002 398 3002 398 3002 398 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,972,010,220,47
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)38,6637,668,668,86
--------- PHS "HYDROTOR" S.A. ---------------
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 10235 2026 7788 205
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 1932 436269568
Zysk (strata) brutto3 8115 9348581 383
Zysk (strata) netto3 9125 4168811 262
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 1431 874480441
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 931-4 746880-1 116
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 0123 535-227831
Przepływy pieniężne netto, razem5 0626631 133156
Aktywa, razem111 579114 59124 98426 950
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 99933 8616 4937 964
Zobowiązania długoterminowe14 24216 4883 1893 878
Zobowiązania krótkoterminowe14 75717 3733 3044 086
Kapitał własny82 58080 73018 49118 986
Kapitał zakładowy4 7974 7971 0741 128
Liczba akcji (w szt.)2 398 3002 398 3002 398 3002 398 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,632,260,370,53
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)34,4333,667,71 7,92
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu HDR i GK HDR - I pół 2020.pdfSprawozdanie Zarządu
Hydrotor skonsolidowane SF GK P 2020 rok.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor, dodatkowe informacje, nory
Jednostkowe SF Hydrotor P 2020.pdfSprawozdanie finansowe PHS Hydrotor SA, dodatkowe informacje, nory
Raport z śródrocznego przeglądu ssf_KPW Audyt.pdfRaport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrotor
Raport z śródrocznego przeglądu sf_KPW Audyt.pdfRaport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PHS "Hydrotor" SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-02Mariusz LewickiPrezes Zarządu
2020-09-02Wiesław WruckCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA
Nazwa skrócona jednoskti:HYDROTOR
Adres:ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola
Telefon:(052) 33 63 600
Fax:052 33 48 635
Email:hydrotor@hydrotor.com.pl
www:www.hydrotor.com.pl
NIP:561-000-22-76
REGON:090022448

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hydrotor SA
HYDROTOR
2020-10-08 wniosek preferencyjny w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm
2020-09-02 SA - PSr
2020-08-24 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-07-14 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-07-02 korekta Rb dot. powołania RN
2020-07-01 powołanie RN
2020-07-01 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-07-01 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy