pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-15 - PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA (hydrotor)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA (hydrotor) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR-MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR-MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-15
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROTORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
89-500Tuchola
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Chojnicka72
(ulica)(numer)
(052) 33 63 600052 33 48 635
(telefon)(fax)
hydrotor@hydrotor.com.plwww.hydrotor.com.pl
(e-mail)(www)
561-000-22-76090022448
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
GRUPA KAPITAŁOWA HYDROTOR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 28530 3986 4347 073
Zysk (strata) ze sprzedaży5 1075 8021 1621 350
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4622 951560687
Zysk (strata) brutto-62 879-1670
Zysk (strata) netto-2462 382-56554
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 4331 485315345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-249-6 142-55-1 428
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 1323 764-249875
Przepływy pieniężne netto, razem52-89311-208
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,100,99-0,020,23
Aktywa, razem134 235134 95429 48731 375
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 52441 8749 1229 735
w tym dotacje długoterminowe10 46311 3802 2982 646
Zobowiązania krótkoterminowe16 30720 4073 5824 744
w tym dotacje krótkoterminowe1 6661 635366380
Zobowiązania krótkoterminowe25 21721 4675 5394 991
Kapitał własny92 71193 08020 36621 640
Kapitał zakładowy4 7974 7971 0541 115
Liczba akcji (w szt.)2 398 3002 398 3002 398 3002 398 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)38,6038,758,489,01
EBITDA4 4954 6619871 084
PHS "HYDROTOR" S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 92017 8553 8494 154
Przychody ze sprzedaży produktów12 94614 1602 9453 295
Zysk (strata) ze sprzedaży1 7732 597403604
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9201 528209356
Zysk (strata) brutto-1 6391 493-373347
Zysk (strata) netto-1 5691 283-357299
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 34830129670
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-63-6 066-14-1 410
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 3204 882-2901 135
Przepływy pieniężne netto, razem-35-883-8-205
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,650,53-0,150,12
Aktywa, razem109 301112 16124 01026 076
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 80330 5286 5477 097
Zobowiązania długoterminowe13 86917 2593 0474 013
Zobowiązania krótkoterminowe15 93413 2693 5003 085
Kapitał własny79 49881 63317 46318 979
Kapitał zakładowy4 7974 7971 0541 115
Liczba akcji (w szt.)2 398 3002 398 3002 398 3002 398 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)33,1534,047,287,91
Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)2,102,000,480,47
EBITDA2 4802 803564652
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport Skonsolid Hydrotor 1Q 2020 r.pdfSkonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HYDROTOR za I kwartal 2020, sprawozdanie finansowe jednostki emitenta, informacja dodatkowa, pozostale informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15Mariusz LewickiPrezes Zarządu
2020-05-15Wieslaw WruckCzłonek Zarząadu


Nazwa jednostki:PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA
Nazwa skrócona jednoskti:HYDROTOR
Adres:ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola
Telefon:(052) 33 63 600
Fax:052 33 48 635
Email:hydrotor@hydrotor.com.pl
www:www.hydrotor.com.pl
NIP:561-000-22-76
REGON:090022448

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hydrotor SA
HYDROTOR
2020-07-02 korekta Rb dot. powołania RN
2020-07-01 powołanie RN
2020-07-01 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-07-01 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-27 wypłata dywidendy 1 zł/akcja
2020-06-27 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja, powołanie RN
2020-06-19 kandydatura do RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy