pixelg
SA - PSr - 2020-08-28 - I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (i2dev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-08-28
I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
dane skonsolidowane 01.01.2020-30.06.202001.01.2019-30.06.201901.01.2020-30.06.202001.01.2019-30.06.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem107 15319 88824 1264 638
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 90616 7103 1313 897
Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 13 284-2 3682991-552
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy11 362-1 8482558-431
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej54 37818 07412 2444 215
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 684-195-830-45
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-49 450-22 991-11 134-5 362
Przepływy pieniężne netto razem1 243-5 112280-1 192
stan na 30.06.2020stan na 30.06.2019stan na 30.06.2020stan na 30.06.2019
Aktywa razem510 813617 090114 378145 129
Zobowiązania długoterminowe125 066129 77228 00430 520
Zobowiązania krótkoterminowe133 221240 57829 83056 580
Kapitał własny252 526246 74056 54458 029
Kapitał akcyjny9 7009 7002 1722 281
Liczba akcji w sztukach9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję 1,17-0,190,26-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję1,17-0,190,26-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję 26,0325,445,835,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 26,0325,445,835,91
dane jednostkowe 01.01.2020-30.06.202001.01.2019-30.06.201901.01.2020-30.06.202001.01.2019-30.06.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem8 14929 0901 8356 784
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8516 0591921 413
Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 5 8214 7681 3111 112
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy3 3503 549754828
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 2533 9532 759922
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 203-6 6362 973-1 548
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-23 240-1 061-5 233-247
Przepływy pieniężne netto razem2 216-3 744499-873
stan na 30.06.2020stan na 30.06.2019stan na 30.06.2020stan na 30.06.2019
Aktywa razem775 363754 602173 615177 470
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania500 381485 037112 042114 073
Zobowiązania długoterminowe416 400393 86693 23892 631
Zobowiązania krótkoterminowe80 40190 42618 00321 267
Kapitał własny274 982269 56561 57263 397
Kapitał akcyjny9 7009 7002 1722 281
Liczba akcji w sztukach9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję 0,350,370,080,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję0,350,370,080,09
Wartość księgowa na jedną akcję 28,3527,796,356,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 28,3527,796,356,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,00

KURSY- sposób liczenia: 
1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego.Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 30.06.2020 1 EUR: 4,466 na dzień 31.12.2019 1 EUR: 4,2585 na dzień 30.06.2019 1 EUR = 4,2520 PLN,Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:, 6 miesięcy zakończone 30.06.2020 1 EUR= 4,4413, 12 miesięcy zakończone 31.12.2019 1 EUR= 4,3018 PLN, 6 miesięcy zakończone 30.06.2019 1 EUR = 4,2880 PLN,

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe i2 Development S.A..pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe i2 Development S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development
Oświadczenia Zarządu i2 Development S.A..pdfOświadczenia Zarządu i2 Development S.A.
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-28Marcin MisztalPrezes Zarządu
2020-08-28Gabriela Woś-TarkowskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:I2 DEVELOPMENT S.A.
Adres:Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław
Telefon:+48 71 376 60 00
Fax:+48 71 797 88 93
www:www.i2development.pl
NIP:8971785953
REGON:022010257

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
i2 Development SA
I2DEV
2020-10-27 dokonanie skupu obligacji własnych
2020-10-27 przedterminowy wykup obligacji serii I
2020-09-29 przedterminowy wykup obligacji serii F
2020-09-14 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-09-01 zakończenie skupu obligacji własnych
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii G
2020-08-13 przedterminowy wykup obligacji serii F

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy