pixelg
korekta SA-PS - 2020-10-01 - SATIS GROUP S.A. (ialbgr)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-PS - komunikat spółki SATIS GROUP S.A. (ialbgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-10-01
SATIS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SATIS GROUP SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-803Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bekasów74
(ulica)(numer)
+48 22 380 47 48+48 22 380 47 38
(telefon)(fax)
ir@ialbatros.comwww.ialbatros.com
(e-mail)(www)
583-26-22-565191845930
(NIP)(REGON)
Polscy Biegli Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody z działalności podstawowej911945205220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-106-708-24-165
Zysk/Strata netto-98-252 702-22-58 931
Zysk (strata) netto na 1 akcj ę zwykłą (w zł i EUR)-0,01-21,720-5,06
Aktywa razem1 3001 142291265
Kapitał własny-271 614-271 516-60 818-63 117
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-21161-538
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-9680-226
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej52901221
Zobowiązania krótkoterminowe271 703271 44760 83863 101
Zobowiązania długoterminowe1 2111 211271282

Łączna kwota przychodów grupy kapitałowej w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 911 tys. zł i spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 40 tys. zł. Największy wpływ na osiągnięte wyniki miał nieznaczny spadek przychodów generowanych przez jednostkę dominująca grupy oraz spadek przychodów jednostki zależnej wynikający z COVID-19. Na przychody grypy składają się przychody z usług świadczonych na rzecz kontrahenta krajowego oraz przychody z udzielonej licencji przez jednostkę zależną.Dynamika wzrostu kosztów wytworzenia sprzedanych produktów była wyższa od przyrostu kosztów, co wynika ze zwiększonej pracochłonności świadczonych usług, a co za tym idzie konicznością wypłaty wyższych wynagrodzeń. W I półroczu 2020 działalność finansowa i pozostała operacyjna nie miały istotnego wpływu na wyniki grupy.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 32/2020z dnia2020-10-01o treści:

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości: korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 1 października 2020 roku („Raport”) oraz korektę sprawozdania z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku („Sprawozdanie z Działalności”).Emitent informuje, iż dokonanie przedmiotowych korekt było spowodowane wyłącznie przekazaniem Spółce w dniu dzisiejszym, przez firmę audytorską informacji o konieczności dokonania przez Spółkę stosownych korekt danych porównawczych za 2019 rok. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż dokonane zmiany zarówno w Raporcie jak i Sprawozdaniu z Działalności mają wyłącznie kosmetyczny charakter, tj. wynikają z różnic w zaokrągleniach poszczególnych wartości pomiędzy danymi opublikowanymi w dniu 30 września 2019 roku w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 roku, a danymi porównawczymi za 2019 rok w Raporcie. Wobec powyższego Emitent wskazuje, że dokonane korekty nie mają wpływu na: wynik finansowy Spółki w roku 2019 i w kolejnych okresach, ocenę sytuacji finansowej Emitenta ani na żadne dane i parametry zawarte w Raporcie i Sprawozdaniu z Działalności.Ponadto, Emitent informuje, że nie załączył do Raportu załącznika zawierającego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku ze względu na wydanie i przekazanie Spółce przez biegłego tejże opinii dopiero w dniu dzisiejszym.Zarząd Emitenta zapewnia, iż opisane zdarzenia ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.Skorygowany Raport, skorygowane Sprawozdanie z Działalności oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku stanowią załącznik do niniejszego raportu.Jednocześnie Emitent dokona niezwłocznej korekty skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

PlikOpis
RAPORT_Q22020_po korekcie.pdfSkonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku
Satis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_po korekcie.pdfSprawozdanie z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku
2020 Satis Group PB RBR SSF.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I
POŁROCZE 2020
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2020 Satis Group PB RBR SSF.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I
POŁROCZE 2020
2020'06 Satis Group PB RBR JSF.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
RAPORT_Q22020_ver.fin_po korekcie.pdfŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE SATIS GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 - PO KOREKCIE
Satis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_ver.fin_po korekcie.pdfSprawozdanie z działalności SATIS GROUP S.A.
za I pół roc ze 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona


Nazwa jednostki:SATIS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:SATIS GROUP SA
Adres:Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Telefon:+48 22 380 47 48
Fax:+48 22 380 47 38
Email:ir@ialbatros.com
www:www.ialbatros.com
NIP:583-26-22-565
REGON:191845930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy