pixelg
opinia zarządu uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej - 2020-09-29 - SATIS GROUP S.A. (ialbgr)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

opinia zarządu uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej - komunikat spółki SATIS GROUP S.A. (ialbgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2020
Data sporządzenia:2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2020 i 28/2020, Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent lub Spółka ), działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 września 2020 r., godz. 16.00, ul. Domaniewska 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5, 02-672 Warszawa, w przedmiocie upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd Emitenta przedkłada pisemną opinię w zakresie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji.
W opinii Zarządu Spółki, udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Zważywszy na aktualną sytuację gospodarczą na świecie spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywołaną tym zjawiskiem niepewność gospodarczą, Spółka - podobnie jak inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą - zmuszona jest do powzięcia kroków niezbędnych do zabezpieczenia prowadzonej działalności oraz umożliwienia dalszego rozwoju. Mając na względzie obecną sytuację gospodarczą i majątkową, w której znajduje się Spółka, kluczowym dla dalszego jej funkcjonowania oraz rozwoju działalności jest zapewnienie efektywnego sposobu pozyskiwania dodatkowych środków na rozwój działalności Spółki za pomocą pozyskania zewnętrznego inwestora strategicznego, Spółka nie jest bowiem w stanie pozyskać środków w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru.
Uzasadnieniem dla dokonania zmiany Statutu Spółki i udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ponadto konieczność skrócenia oraz uproszczenia skomplikowanego, czasochłonnego i kosztownego procesu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce publicznej w celu umożliwienia Zarządowi Spółki szybkiego i elastycznego przeprowadzania kolejnych emisji akcji, kierowanych do inwestorów, w najbardziej dogodnym momencie w porównaniu z procedurą zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w sposób najbardziej efektywny oraz przeznaczenie ich na zabezpieczenie i rozwój działalności Spółki, a także realizację jej celów strategicznych, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania działalności Spółki w nadchodzących okresach. Mając na względzie powyższe, Zarząd stoi na stanowisku, iż upoważnienie Zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione oraz leży w interesie Spółki, która nie jest w stanie pozyskać środków w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. Podkreślenia wymaga przy tym, że możliwość dokonania przez Zarząd wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki będzie uzależniona od uzyskania na to wyłączenie oraz jego zakres zgody Rady Nadzorczej, co z kolei pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki podjętej w oparciu o udzielone Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienie zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy czym nie będzie ona niższa od średniej ceny rynkowej w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających podjęcie stosownej uchwały. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej. Ponadto, ustalone przez Zarząd parametry emisji realizowanej w ramach danego podwyższenia dokonanego w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki, będą podlegały uprzedniemu zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, co pozwoli na odpowiednią ochronę interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy.
Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu Spółki.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje skan podpisanej opinii.
Załączniki
PlikOpis
OPINIA ZARZĄDU.pdfOPINIA ZARZĄDU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona


Nazwa jednostki:SATIS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:SATIS GROUP SA
Adres:Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Telefon:+48 22 380 47 48
Fax:+48 22 380 47 38
Email:ir@ialbatros.com
www:www.ialbatros.com
NIP:583-26-22-565
REGON:191845930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Satis Group SA
IALBGR
2020-11-27 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2020-11-13 rejestracja w KRS zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego
2020-10-16 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-10-08 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-10-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-01 korekta SA-PS
2020-10-01 korekta SA-PS
2020-10-01 SA-PS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy