pixelg
rejestracja w KRS zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego - 2020-11-13 - SATIS GROUP S.A. (ialbgr)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego - komunikat spółki SATIS GROUP S.A. (ialbgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2020
Data sporządzenia:2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta w zakresie kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", Spółka ), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy postanowienia z dnia 5 listopada 2020 r., zmiany Statutu Emitenta ( Statut ), dokonanej uchwałą nr 5 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2020 roku.
Zmiana Statutu Emitenta polegała na dodaniu po § 4 Statutu § 4a Statutu o następującym brzmieniu:

§ 4a
1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. 2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego upoważniony jest Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, przez okres 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 29 września 2020 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 872.646 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) złotych. 4. W ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej Zarząd Spółki:
a) może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, b) może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne, c) nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki,
d) nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępach 2 - 3 powyżej.
6. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym nie będzie ona niższa od średniej ceny rynkowej w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w ramach upoważnienia określonego w niniejszym paragrafie, b) określenia wielkości emisji,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
29.09.2020_Statut Spółki Satis Group SPÓŁKA AKCYJNA.pdfTekst jednolity Statutu Spółki
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-13Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona


Nazwa jednostki:SATIS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:SATIS GROUP SA
Adres:Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Telefon:+48 22 380 47 48
Fax:+48 22 380 47 38
Email:ir@ialbatros.com
www:www.ialbatros.com
NIP:583-26-22-565
REGON:191845930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Satis Group SA
IALBGR
2021-01-08 wykonanie układu z wierzycielami
2021-01-08 realizacja płatności na rzecz jednego z wierzycieli z Grupy II układu
2020-11-27 SA-QSr3
2020-11-13 rejestracja w KRS zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego
2020-10-16 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-10-08 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-10-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-01 korekta SA-PS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy