pixelg
SA-PS - 2020-10-01 - SATIS GROUP S.A. (ialbgr)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PS - komunikat spółki SATIS GROUP S.A. (ialbgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
SATIS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SATIS GROUP SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-803Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bekasów74
(ulica)(numer)
+48 22 380 47 48+48 22 380 47 38
(telefon)(fax)
ir@ialbatros.comwww.ialbatros.com
(e-mail)(www)
583-26-22-565191845930
(NIP)(REGON)
Polscy Biegli Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody z działalności podstawowej911944205220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-106 -708 -24 -165
Zysk/Strata netto-98 -252 702 -22 -58 931
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)-0,01-21,720-5,06
Aktywa razem1 3001 142291265
Kapitał własny-271 614-271 516-60 818-63 117
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-21 161-538
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-968 0-226
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej52901221
Zobowiązania krótkoterminowe271 553271 44760 80563 101
Zobowiązania długoterminowe1 2111 211271282

Łączna kwota przychodów grupy kapitałowej w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 911 tys. zł i spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 40 tys. zł. Największy wpływ na osiągnięte wyniki miał nieznaczny spadek przychodów generowanych przez jednostkę dominująca grupy oraz spadek przychodów jednostki zależnej wynikający z COVID-19. Na przychody grypy składają się przychody z usług świadczonych na rzecz kontrahenta krajowego oraz przychody z udzielonej licencji przez jednostkę zależną.Dynamika wzrostu kosztów wytworzenia sprzedanych produktów była wyższa od przyrostu kosztów, co wynika ze zwiększonej pracochłonności świadczonych usług, a co za tym idzie konicznością wypłaty wyższych wynagrodzeń.W I półroczu 2020 działalność finansowa i pozostała operacyjna nie miały istotnego wpływu na wyniki grupy.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
RAPORT_1Q2020.pdfŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SATIS GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020
Satis Group_Sprawozdanie z działalności.pdfSprawozdanie z działalności SATIS GROUP S.A.
za I półrocze 2020
2020'06 Satis Group PB RBR JSF.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona


Nazwa jednostki:SATIS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:SATIS GROUP SA
Adres:Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Telefon:+48 22 380 47 48
Fax:+48 22 380 47 38
Email:ir@ialbatros.com
www:www.ialbatros.com
NIP:583-26-22-565
REGON:191845930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy