pixelg
SA - R - 2020-03-20 - IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA (ifirma)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA (ifirma) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2019
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2018obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
data przekazania: 2020-03-20
IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IFIRMA S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-234Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grabiszyńska241B
(ulica)(numer)
071 341 06 96071 321 00 16
(telefon)(fax)
relacje-inwestorskie@ifirma.plhttps://www.ifirma.pl/relacje-inwestorskie
(e-mail)(www)
898-16-47-572931082394
(NIP)(REGON)
4Audyt sp. z o.o. (3363)
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
WprowadzenieZestawienie zmian w kapitale własnym
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Inne informacje przekazywane przez ASI
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Wojciech NarczyńskiPrezes Zarządu
2020-03-20Agnieszka KozłowskaWiceprezes Zarządu


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 11117 3384 9074 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 6141 504608352
Zysk (strata) brutto2 7041 613629378
Zysk (strata) netto2 1411 296498304
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 6362 034613477
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 343-2 080545-488
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-960-832-223-195
Przepływy pieniężne netto, razem4 019-879934-206
Aktywa, razem12 75311 0632 9952 573
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 9953 485938810
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2 4112 122566494
Kapitał własny8 7587 5782 0571 762
Kapitał zakładowy640640150149
Liczba akcji (w szt.)6 400 0006 400 0006 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,330,200,080,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,330,200,080,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,371,180,320,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,371,180,320,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,190,130,040,03Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Joanna PermusGłówna KsięgowaSPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
IFRMA_BSF 2019_Sprawozdanie z badania_JZP_PSR_wydruk.pdf
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Cały raport w pliku Raport-roczny_SAR2019.pdf

PlikOpis
Raport-roczny_SAR2019.pdf


Nazwa jednostki:IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IFIRMA S.A.
Adres:Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław
Telefon:071 341 06 96
Fax:071 321 00 16
Email:relacje-inwestorskie@ifirma.pl
www:https://www.ifirma.pl/relacje-inwestorskie
NIP:898-16-47-572
REGON:931082394

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy