pixelg
pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór przewodniczącego Komitetu Audytu - 2020-09-09 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór przewodniczącego Komitetu Audytu - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 09 lipca 2020 r., w którym Spółka informowała o wyborze składu Komitetu Audytu bieżącej kadencji, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415) [dalej zwana Ustawą] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 09 września 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitet Audytu w składzie: 1) Pani Beata Krzyżagórska-Żurek; 2) Pan Jerzy Glanc; 3) Pan Krzysztof Gąsak; 4) Pan Mariusz Linda.

Członkowie Komitet Audytu działając na podstawie § 2 ust. 9 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki INPRO SA [zwany dalej Regulaminem] w zw. z zapisem art. 129 ust. 6 Ustawy uchwałą nr 1/2020 powołali na Przewodniczącego Komitetu Audytu bieżącej jego kadencji Panią Beatę Krzyżagórską-Żurek.
Przewodniczący Komitetu Audytu stosownie do wymogów art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryteria niezależności od Spółki. Spółka informuje, także, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Przewodniczący Komitetu Audytu kieruje pracami Komitetu Audytu oraz wykonuje inne zadania przewidzenie przez Regulamin, zaś w przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów za" oraz przeciw", Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje głos rozstrzygający.
Pozostałe powyżej wskazane osoby pełną funkcję członków komitetu audytu, przy czym Pan Mariusz Linda jest członkiem niezależnym od Spółki w rozumieniu powyżej wskazanych przepisów Ustawy.
Spółka informuje, że zgodne ze złożonymi oświadczeniami Członków Komitetu Audytu jego obecny skład spełnia pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 Ustawy, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-09Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2020-09-09Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inpro SA
INPRO
2020-10-16 podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA
2020-10-05 wyniki Q3.2020
2020-09-14 zmiany w zarządzie i odwołanie prokurentów
2020-09-10 SA - PSr
2020-09-09 pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór przewodniczącego Komitetu Audytu
2020-09-08 rejestracja zmiany statutu
2020-08-13 podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA
2020-08-03 dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy