pixelg
rejestracja zmiany statutu - 2020-09-08 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja zmiany statutu - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr27/2020
Data sporządzenia:2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA ("Spółka") siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem w dniu 25 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") uchwały nr 13/2020 w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały nr 14/2020 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 25 czerwca 2020r, wskazuje, iż Spółka w dniu 8 września 2020 r. otrzymała postanowienie z dnia 25.08.2020 r. wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji zmiany statutu Spółki zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA, to znaczy:
1. zmiany zapisu § 7 ust.2 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat. 2. zmiany zapis § 7 ust.3 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w jego skład wchodzi Prezes oraz Wiceprezesi lub członkowie Zarządu, w zależności od uchwały Rady Nadzorczej.
3. zmiany zapisu § 10 ust.9 lit c) Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu zgodnie z obowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy lub wynikające z przepisów prawa i leżące w kompetencji Rady Nadzorczej,
4. zmiany zapisu § 10 Statutu Spółki polegającej na tym, że w §10 ust.9 lit. k kropkę zastąpiono przecinkiem, po którym w ramach wyliczenia zawartego w tym ustępie dodano nowe, kolejne litery oznaczone jako lit. l) , lit. m) i lit. n) , o następującej treści:
l) sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
m) uszczegóławia, na podstawie upoważnienia i w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie, elementy przyjętej w spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dozwolone przez właściwe przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
n) wykonuje inne kompetencje przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne ustawy oraz przez regulacje wewnętrzne Spółki.
5. zmiany zapisu § 10 Statutu Spółki polegającej na tym, że w §10 po ust. 19 dodano nowy ustęp 20, o następującej treści:
Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wynagrodzeniach, w rozumieniu właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.
6. zmiany zapisu § 12 ust. 10 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z obowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
7. zmiany zapisu § 12 Statutu Spółki polegającej na tym, że w §12 po ust. 12 dodano nowy ustęp 13, o następującej treści:
Przyjmowanie, w drodze uchwały podejmowanej nie rzadziej niż raz na cztery lata, polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o której mowa we właściwych przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Tekst jednolity Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu oraz w nowym brzmieniu zarejestrowanym w KRS powyżej opisanym postanowieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że tekst jednolity Statutu został także przekazany w raporcie bieżącym Spółki nr 18/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącym treści uchwał podjętych Spółki na WZA w dniu 25.06.2020 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
PlikOpis
INPRO Statut tekst jednolity NOWY.pdfTreść jednolita nowego Statutu INPRO SA
INPRO Statut tekst jednolity STARY.pdfTreść jednolita starego Statutu INPRO SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2020-09-08Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy