pixelg
SA - PSr - 2020-09-10 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-10
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
REWIT Ksiegowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 131 664 83 104 29 645 19 381
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 839 24 674 6 944 5 754
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 406 9 571 3 919 2 232
Zysk (strata) brutto 15 957 7 728 3 593 1 802
Zysk (strata) netto 12 831 6 098 2 889 1 422
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 1 372 2 781 309 649
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,2862 0,0828 0,0644 0,0193
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 249 15 808 6 586 3 687
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 422) (4 787) (1 446) (1 116)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 209 (9 932) 948 (2 316)
Przepływy pieniężne netto 27 036 1 089 6 088 254
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem 664 101 635 736 148 702 149 286
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 330 741 307 854 74 058 72 292
Rezerwy na zobowiązania 9 822 18 703 2 199 4 392
Zobowiązania długoterminowe 74 899 70 529 16 771 16 562
Zobowiązania krótkoterminowe 246 021 218 622 55 087 51 338
Kapitał własny 333 360 327 882 74 644 76 995
- w tym przypadający na akcjonariuszom niekontrolującym 19 255 19 207 4 311 4 510
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję8,32578,18891,86421,9229
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 89 820 17 882 20 224 4 170
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 844 4 979 4 018 1 161
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 418 (2 855) 2 346 (666)
Zysk (strata) brutto 12 940 (1 355) 2 914 (316)
Zysk (strata) netto 11 016 (863) 2 480 (201)
Zysk (strata) na jedną akcję 0,2751 (0,0215) 0,0619 (0,0050)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 123 (3 887) 3 405 (906)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (195) 1 580 (44) 368
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 312 (5 485) 1 196 (1 279)
Przepływy pieniężne netto 20 240 (7 792) 4 557 (1 817)
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem 504 118 491 158 112 879 115 336
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 209 460 201 510 46 901 47 319
Rezerwy na zobowiązania 7 209 14 925 1 614 3 505
Zobowiązania długoterminowe 41 140 38 676 9 212 8 912
Zobowiązania krótkoterminowe 161 111 147 909 36 075 34 903
Kapitał własny 294 658 289 648 65 978 68 017
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję7,35917,23401,64781,6987

Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 30 czerwca 2020 r. - 4,4660 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. - 4,2585 PLN / EUR);- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 r. - 4,4413 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880 PLN / EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF GK INPRO SA 30.06.2020.pdfGK INPRO skonsolidowany raport półroczny 2020
Raport z przeglądu skrócone SSF GK INPRO 30.06.2020 090920201447.pdfRaport z przeglądu SSF 30.06.2020 r.
Raport z przeglądu skrócone JSF INPRO 30.06.2020.pdfRaport z przeglądu JSF 30.06.2020 r.
Oświadczenie Zarządu audytor .pdfOświadczenie Zarządu - wybór audytora
Oświadczenie Zarządu przepisy.pdfOświadczenie Zarządu - zgodność z MSR
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2020-09-10Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inpro SA
INPRO
2020-10-16 podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA
2020-10-05 wyniki Q3.2020
2020-09-14 zmiany w zarządzie i odwołanie prokurentów
2020-09-10 SA - PSr
2020-09-09 pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór przewodniczącego Komitetu Audytu
2020-09-08 rejestracja zmiany statutu
2020-08-13 podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA
2020-08-03 dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy