pixelg
wypłata dywidendy 0,15 zł/akcja - 2020-05-25 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypłata dywidendy 0,15 zł/akcja - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-05-25
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") w ślad za raportem bieżącym nr 10/2020 informuje, iż w dniu 25 maja 2020 r. podjął uchwałę nr 4/2020 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2019.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd INPRO S.A. wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 6.006.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześć tysięcy złotych 00/100), tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 22.080.013,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy trzynaście złotych 60/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 3 sierpnia 2020 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 17 sierpnia 2020 roku.
Powyższe propozycje dotyczące wypłaty dywidendy będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzje w tej sprawie. Rekomendację przedstawioną przez Zarząd zaopiniuje w odrębnej uchwale także Rada Nadzorcza Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-25Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2020-05-25Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inpro SA
INPRO
2020-07-09 ukonstytuowanie RN
2020-07-03 wyniki Q2.2020
2020-06-29 podpisanie umowy znaczącej z mBank SA
2020-06-25 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-06-25 powołanie RN
2020-06-25 wypłata dywidendy 0,15 zł/akcja
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,15 zł/akcja, zmiana statutu, powołanie członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy