pixelg
zmiany w zarządzie i odwołanie prokurentów - 2020-09-14 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiany w zarządzie i odwołanie prokurentów - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (inpro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2020
Data sporządzenia:2020-09-14
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu INPRO S.A. i odwołanie prokurentów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ( INPRO , Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym (14.09.2020 roku) na ręce Zarządu Spółki wpłynęły oświadczenia Pana Roberta Franciszka Maraszka oraz Pana Marcina Tomasza Stefaniaka prokurentów Spółki, w których wyżej wymienieni wskazali, iż zamierzają przedłożyć swoje kandydatury do powołania ich w skład Zarządu Spółki i tym samym wnieśli o podjęcie przez Zarząd uchwały o odwołaniu udzielonych im prokur łącznych (mieszanych). Wobec powyższego Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 9/2020 w przedmiocie odwołania Panu Robertowi Franciszkowi Maraszkowi oraz Panu Marcinowi Tomaszowi Stefaniakowi udzielonych im prokur łącznych (mieszanych).
Następnie w dniu 14 września 2020 roku Prezes Zarządu Pan Piotr Janusz Stefaniak złożył Radzie Nadzorczej oraz Spółce oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu INPRO S.A. wskazując na swoją gotowość do objęcia w Zarządzie Spółki funkcji Wiceprezesa Zarządu. W tym samym dniu (14 września 2020 r.) Wiceprezes Zarządu Pan Krzysztof Marian Maraszek złożył Radzie Nadzorczej oraz Spółce rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu INPRO S.A. jednocześnie deklarując swoją gotowość do objęcia w Zarządzie Spółki funkcji Prezesa Zarządu.
Wobec powyższych oświadczeń oraz w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 27/2020 z dnia 8 września 2020 r., Rada Nadzorcza, która uprzednio wyznaczyła termin swojego posiedzenia na dzień 14 września 2020 roku podjęła uchwałę nr 22/2020, w której wskazała, iż od dnia powzięcia tej uchwały w skład bieżącej kadencji Zarządu (obejmującej lata 2018-2023) będzie wchodzić pięć osób, w tym Prezes Zarządu i czterech Wiceprezesów. Następnie Rada Nadzorcza działając na podstawie przepisu § 7 ust 3 i 5 oraz § 10 Statutu Spółki oraz na podstawie § 10 i § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki podjęła uchwały nr 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 wchodzące w życie od dnia 14 września 2020 r., w których odpowiednio:
1. powołała do Zarządu Spółki Pana Roberta Franciszka Maraszka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Spółki INPRO S.A.
2. powołała do Zarządu Spółki Pana Marcina Tomasza Stefaniaka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki INPRO S.A.
3. przyjęła rezygnację Pana Piotra Janusza Stefaniaka z piastowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki INPRO S.A..
4. przyjęła rezygnację Pana Krzysztofa Mariana Maraszka z piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki INPRO S.A.
W wyniku powyższych uchwał począwszy od dnia ich powzięcia do końca obecnej kadencji, Zarząd INPRO S.A. będzie się składał z następujących osób: Pana Krzysztofa Mariana Maraszka Prezesa Zarządu Pana Piotra Janusza Stefaniaka Wiceprezesa Zarządu
Pana Zbigniewa Feliksa Lewińskiego Wiceprezesa Zarządu Pana Roberta Franciszka Maraszka Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Tomasza Stefaniaka Wiceprezesa Zarządu.
Spółka wskazuje, że przedmiotowe zmiany w ocenie Rady Nadzorczej mają na celu lepsze rozłożenie pomiędzy członkami Zarządu zadań związanych z zarządzaniem i działalnością operacyjną INPRO S.A. oraz Grupą Kapitałową INPRO S.A. oraz mają na celu wsparcie polityki dynamicznego rozwoju Spółki. Nowo powołani członkowie Zarządu: Pan Robert Franiczek Maraszek oraz Pan Marcin Tomasz Stefaniak, mają wieloletnie doświadczenie w pracy w Spółce na kierowniczych stanowiskach związanych z procesami planowania i realizacji inwestycji oraz z prowadzeniem procesu budowanego.
Spółka informuje jednocześnie, że Rada Nadzorcza zgodnie z § 10 ust.9 lit. c) Statutu Spółki INPRO S.A. oraz § 6 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. podjęła także uchwały określające zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki. Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu informacje odnoszące się do posiadanego przez członków Zarządu INPRO S.A. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu ich pracy zawodowej oraz wymaganymi informacjami i oświadczeniami.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 4) i 5) w zw. z §9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
PlikOpis
Życiorysy Członków Zarządu INPRO SA.pdfŻyciorysy Członków Zarządu INPRO SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-14Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2020-09-14Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy