pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-21 - INTROL SPÓŁKA AKCYJNA (introl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki INTROL SPÓŁKA AKCYJNA (introl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-519Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
T.Kościuszki112
(ulica)(numer)
032 7890022032 7890175
(telefon)(fax)
introlsa@introl.plwww.introlsa.pl
(e-mail)(www)
6340030925272043375
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101 468100 36923 08023 353
Zysk z działalności operacyjnej4 3781 743996406
Zysk brutto4 6251 6881 052393
Zysk netto4 022872915203
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4 0181 254914292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 862(13 008)1 561(3 027)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(891)(4 354)(203)(1 013)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 791)12 351(2 000)2 874
Przepływy pieniężne netto, razem(2 820)(5 011)(641)(1 166)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych26 138 80026 138 80026 138 80026 138 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji26 138 80026 138 80026 138 80026 138 800
Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,150,050,030,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,150,050,030,01
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa, razem353 456400 93977 64394 150
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania225 252269 88249 48163 375
Zobowiązania długoterminowe86 07885 48018 90920 073
Zobowiązania krótkoterminowe139 174184 40230 57243 302
Kapitał własny128 204131 05728 16230 775
Kapitał podstawowy5 2285 2281 1481 228
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)4,905,011,081,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)4,905,011,081,18
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 2551 980513461
Zysk z działalności operacyjnej56539612992
Zysk brutto5058 8921152 069
Zysk netto6609 0621502 109
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 827(1 159)416(270)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej356 36481 481
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 651)(1 824)(603)(424)
Przepływy pieniężne netto, razem(789)3 381(179)787
Średnia ważona liczba akcji zwykłych26 138 80026 138 80026 138 80026 138 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji26 138 80026 138 80026 138 80026 138 800
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,030,350,010,08
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,030,350,010,08
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa, razem143 834144 86931 59634 019
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38 55139 7968 4689 345
Zobowiązania długoterminowe28 15029 3046 1846 881
Zobowiązania krótkoterminowe10 40110 4922 2852 464
Kapitał własny105 283105 07323 12724 674
Kapitał podstawowy5 2285 2281 1481 228
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)4,034,020,890,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)4,034,020,890,94
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Ikw2020-sig-sig.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy INTROL za I kwartał 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Józef BodzionyPrezes Zarządu
2020-05-21Dariusz BigajWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INTROL S.A.
Adres:T.Kościuszki 112, 40-519 Katowice
Telefon:032 7890022
Fax:032 7890175
Email:introlsa@introl.pl
www:www.introlsa.pl
NIP:6340030925
REGON:272043375

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Introl SA
INTROL
2020-09-28 czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-23 zmiany w składzie Komitetu Audytu
2020-09-23 pozytywna opinia RN dot. projektów uchwał
2020-09-16 zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward przez Limatherm SA
2020-09-10 trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-08 WZ - projekty uchwał
2020-09-08 WZ - zwołanie walnego
2020-09-03 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy