pixelg
przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję - 2020-09-14 - INVENTION (invention)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję - komunikat spółki INVENTION (invention) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiINVENTION
Nazwa skrócona jednostkiINM
Numer w roku:14/2020
Rok bieżący:2020
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 r., w ramach emisji prywatnej, Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii E oraz dokonał przydziału akcji serii E. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 września 2020 r., natomiast zamknięcie w dniu 7 września 2020 r. 2. Data przydziału instrumentów finansowych: 7 września 2020 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją objętych było 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji: Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje zwykłe na okaziciela serii E zapisy złożyła 1 osoba prawna. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały przydzielone 1 osobie prawnej. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoba prawna, której przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii E jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Łączne koszty wyniosły 0,00 zł. Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich 0,00 zł c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł d) promocja oferty 0,00 zł. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect . Osoby reprezentujące spółkę: Cezary Jasiński Wiceprezes Zarządu
Imię i nazwiskoStanowisko
Cezary JasińskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inventionmed SA
INVENTION
2020-10-27 zmiana adresu
2020-10-16 akcje w posiadaniu Barbary Zegarskiej
2020-10-14 akcje w posiadaniu Marcina Ambroziaka
2020-10-12 kupno akcji przez Softblue SA
2020-10-12 kupno akcji przez Softblue SA
2020-10-12 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-12 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2020-10-08 zawarcie umowy o zachowaniu poufności

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy