pixelg
SA - PSr - 2020-01-24 - IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2019-05-01 do 2019-10-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-01-24
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOBLOK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-503Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Legnicka15
(ulica)(numer)
+48 32 772 57 01+48 32 772 57 00
(telefon)(fax)
info@izoblok.plwww.izoblok.pl
(e-mail)(www)
626-24-91-048276099042
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK 01.05.2019 r - 31.10.2019 r.01.05.2018 r - 31.10.2018 r.01.05.2019 r - 31.10.2019 r.01.05.2018 r - 31.10.2018 r.
Przychody netto ze sprzedaży 103 298110 12423 97225 556
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 203-222279-52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 6024 009836930
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 2441 548753359
Zysk (strata) netto 2 6932 090625485
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 5389 2324 3022 142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 217-16 168-282-3 752
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 1238 182-3 2781 899
Przepływy pieniężne netto razem 3 1981 247742289
Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 0001 267 0001 267 0001 267 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,131,650,490,38
Stan na dzień 31.10.2019Stan na dzień 30.04.2019Stan na dzień 31.10.2019Stan na dzień 30.04.2019
Aktywa/Pasywa razem 198 325214 64046 53750 020
Aktywa trwałe 125 897133 48729 54131 108
Aktywa obrotowe 72 42881 15316 99518 912
Kapitał własny 110 753108 58125 98825 304
Zobowiązania razem 87 572106 05920 54924 716
Zobowiązania długoterminowe 58 54654 49613 73812 700
Zobowiązania krótkoterminowe 29 02651 5636 81112 016
Liczba akcji (tys. szt.) 1 2671 2671 2671 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 87,4185,7020,5119,97
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. 01.05.2019 r - 31.10.2019 r.01.05.2018 r - 31.10.2018 r.01.05.2019 r - 31.10.2019 r.01.05.2018 r - 31.10.2018 r.
Przychody netto ze sprzedaży 50 20149 16011 65011 407
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 15311 3452 8202 633
Zysk (strata) ze sprzedaży 5 6314 9311 3071 144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 5805 1461 5271 194
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 2892 7691 459643
Zysk (strata) netto 4 9912 0851 158484
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 5346 0653 6051 407
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -434-13 453-101-3 122
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 0687 812-3 0331 813
Przepływy pieniężne netto razem 2 03142447198
Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 0001 267 0001 267 0001 267 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 3,941,650,910,38
Stan na dzień 31.10.2019Stan na dzień 30.04.2019Stan na dzień 31.10.2019Stan na dzień 30.04.2019
Aktywa/Pasywa razem 187 526197 67844 00346 067
Aktywa trwałe 148 384150 56434 81835 088
Aktywa obrotowe 39 14147 1149 18410 979
Kapitał własny 127 512122 52129 92028 552
Zobowiązania razem 60 01375 15614 08217 514
Zobowiązania długoterminowe 43 68338 26710 2508 918
Zobowiązania krótkoterminowe 16 33036 8893 8328 597
Liczba akcji (tys. szt.) 1 2671 2671 2671 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 100,6496,7023,6222,54
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.10.2019 r. oraz 30.04.2019 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób: pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31.10.2019 r. kurs ten wyniósł 4,2617 PLN/EURO na dzień 30.04.2019 kurs wyniósł 4,2911 PLN/EURO. Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 31.10.2019 r. wyniósł 4,3091 PLN/EURO oraz za okres zakończony 31.10.2018 r. wyniósł 4,3095 PLN/EURO
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK IZOBLOK Raport półroczny skonsolidowany 1H 2019_2020.pdfGK IZOBLOK Raport półroczny skonsolidowany 1H 2019_2020
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego_IZOBLOK SA 1H 2019_2020.pdfRaport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego_IZOBLOK SA 1H 2019_2020
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_GK IZOBLOK_1H 2019_2020.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_GK IZOBLOK_1H 2019_2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak


Nazwa jednostki:IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOBLOK S.A.
Adres:Legnicka 15, 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 772 57 01
Fax:+48 32 772 57 00
Email:info@izoblok.pl
www:www.izoblok.pl
NIP:626-24-91-048
REGON:276099042

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
IzoBlok SA
IZOBLOK
2020-03-25 SA - QSr3
2020-03-19 wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność spółki
2020-03-16 kupno akcji przez Copernicus Capital TFI SA
2020-01-24 SA - PSr
2020-01-14 aneks do umowy znaczącej
2020-01-10 zawarcie umowy znaczącej
2019-12-20 zakończenie skupu akcji własnych
2019-12-20 umowa znacząca AUDI Hungaria

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy