pixelg
SA - QSr3 - 2020-03-25 - IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2019-05-01 do 2020-01-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-25
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOBLOK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-503Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Legnicka15
(ulica)(numer)
+48 32 772 57 01+48 32 772 57 00
(telefon)(fax)
info@izoblok.plwww.izoblok.pl
(e-mail)(www)
626-24-91-048276099042
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-05-01 do 2020-01-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-05-01 do 2019-01-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-05-01 do 2020-01-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-05-01 do 2019-01-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK
Przychody netto ze sprzedaży 150 065160 00434 86537 184
Zysk (strata) ze sprzedaży 774-1 495180-347
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 4103 516792817
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 306997536232
Zysk (strata) netto 2 2432 011521467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 17319 3955 6164 507
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 729-17 220-402-4 002
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 881-766-3 690-178
Przepływy pieniężne netto razem 6 5631 4081 525327
Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 0001 267 0001 267 0001 267 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,771,590,410,37
Stan na dzień 31.01.2020Stan na dzień 30.04.2019Stan na dzień 31.01.2020Stan na dzień 30.04.2019
Aktywa/Pasywa razem 195 739214 64045 51050 020
Aktywa trwałe 123 514133 48728 71831 108
Aktywa obrotowe 72 22581 15316 79318 912
Kapitał własny 110 969108 58125 80125 304
Zobowiązania razem 84 769106 05919 70924 716
Zobowiązania długoterminowe 57 60054 49613 39212 700
Zobowiązania krótkoterminowe 27 16951 5636 31712 016
Liczba akcji (tys. szt.) 1 2671 2671 2671 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 87,5885,7020,3619,97
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. 01.05.2019 r - 31.01.2020 r.01.05.2018 r - 31.01.2019 r.01.05.2019 r - 31.01.2020 r.01.05.2018 r - 31.01.2019 r.
Przychody netto ze sprzedaży 72 79470 43216 91216 368
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 05515 9293 9623 702
Zysk (strata) ze sprzedaży 7 0516 4841 6381 507
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 8077 0721 8141 643
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 7964 6721 5791 086
Zysk (strata) netto 5 3863 6951 251859
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 4969 7804 2972 273
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -383-13 711-89-3 186
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 5023 554-3 369826
Przepływy pieniężne netto razem 3 611-377839-88
Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 0001 267 0001 267 0001 267 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 4,252,920,990,68
Stan na dzień 31.01.2020Stan na dzień 30.04.2019Stan na dzień 31.01.2020Stan na dzień 30.04.2019
Aktywa/Pasywa razem 187 449197 67843 58346 067
Aktywa trwałe 147 224150 56434 23035 088
Aktywa obrotowe 40 22647 1149 35310 979
Kapitał własny 127 908122 52129 73928 552
Zobowiązania razem 59 54175 15613 84417 514
Zobowiązania długoterminowe 43 15538 26710 0348 918
Zobowiązania krótkoterminowe 16 38636 8893 8108 597
Liczba akcji (tys. szt.) 1 2671 2671 2671 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 100,9596,7023,4722,54

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.01.2020 r. oraz 30.04.2019 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób: pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31.01.2020 r. kurs ten wyniósł 4,3010 PLN/EURO na dzień 30.04.2019 kurs wyniósł 4,2911 PLN/EURO. Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 31.01.2020 r. wyniósł 4,3042 PLN/EURO oraz za okres zakończony 31.01.2019 r. wyniósł 4,3031 PLN/EURO

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2019_2020.pdfGK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2019_2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-25Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak


Nazwa jednostki:IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOBLOK S.A.
Adres:Legnicka 15, 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 772 57 01
Fax:+48 32 772 57 00
Email:info@izoblok.pl
www:www.izoblok.pl
NIP:626-24-91-048
REGON:276099042

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy