pixelg
zawarcie umowy znaczącej - 2020-01-10 - IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy znaczącej - komunikat spółki IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (izoblok) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2020

Data sporządzenia: 2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie dalej jako "Emitent" niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 stycznia 2020 roku otrzymał od Funduszu informację o podpisaniu w trybie obiegowym Umowy inwestycyjnej.
Emitent jako "Partner" wraz ze spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej IZOBLOK tj. spółką prawa niemieckiego IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf, Niemcy dalej jako: "Spółka" , zawarły z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie jako "Fundusz", wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1162, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000486060, umowę inwestycyjną dalej jako: "Umowa" lub "Umowa inwestycyjna" w przedmiocie inwestycji kapitałowej Funduszu w Spółkę. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy:
1. inwestycja Funduszu będzie polegała na zakupie od Partnera 10.695 (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki, za łączną cenę EUR 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy euro) oraz objęciu 1.188 (słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt osiem) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i opłaceniu wszystkich objętych udziałów kwotą EUR 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy euro). W efekcie powyższego, Fundusz będzie posiadał 23,21% udziałów, a Partner 76,79% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
2. realizacja przez Fundusz inwestycji uzależniona została od ziszczenia się, w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, warunków zawieszających przewidzianych przez Umowę, w tym warunków standardowych dla tego typu umów m.in.: złożenie stosownych zaświadczeń dotyczących braku zaległości w płatności podatków i opłat publiczno-prawnych po stronie Emitenta i Spółki, złożenie przez Emitenta wszelkich dokumentów i oświadczeń przewidzianych Umową, zawarcie przez Fundusz i Partnera umowy zastawu rejestrowego w celu ustanowienia zastawu na udziałach Partnera które nie są przedmiotem Umowy, złożenie oświadczenia potwierdzającego, że w kontekście zakresu planowanych przez Partnera i Spółkę inwestycji oraz wyników przeprowadzonych na ich potrzeby badań i audytów due dilligence, celowe i zasadne jest dokonanie przez Fundusz Inwestycji, itp.
3. horyzont czasowy inwestycji Funduszu wynosi od 6 do 10 lat liczonych od dnia nabycia (objęcia) przez Fundusz udziałów Spółki. Odkupienie od Funduszu wszystkich udziałów posiadanych przez Fundusz nastąpi nie później niż po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy zgodnie ze złożoną niezwłocznie po zawarciu Umowy wiążącą Partnera przez 10 (dziesięć) lat od dnia zawarcia Umowy, nieodwołalnej oferty zawarcia umowy sprzedaży udziałów. 4. wartość inwestycji kapitałowej Funduszu w Spółkę została określona w wysokości EUR 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów euro) , z możliwością zwiększenia kwoty inwestycji maksymalnie do EUR 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów euro).

Emitent zakwalifikował niniejszą informację jako poufną ze względu na wartość Umowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak


Nazwa jednostki:IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOBLOK S.A.
Adres:Legnicka 15, 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 772 57 01
Fax:+48 32 772 57 00
Email:info@izoblok.pl
www:www.izoblok.pl
NIP:626-24-91-048
REGON:276099042

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
IzoBlok SA
IZOBLOK
2020-03-25 SA - QSr3
2020-03-19 wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność spółki
2020-03-16 kupno akcji przez Copernicus Capital TFI SA
2020-01-24 SA - PSr
2020-01-14 aneks do umowy znaczącej
2020-01-10 zawarcie umowy znaczącej
2019-12-20 zakończenie skupu akcji własnych
2019-12-20 umowa znacząca AUDI Hungaria

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy