pixelg
SA - PSr - 2020-08-28 - IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-28
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-113Kolonowskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska29
(ulica)(numer)
+48 77 405 65 00+48 77 405 65 01
(telefon)(fax)
info@izostal.com.plwww.izostal.com.pl
(e-mail)(www)
756-00-10-641530884678
(NIP)(REGON)
REVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów418 245389 85494 17290 917

Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 525 9 707 3 0452 264

Zysk (strata) brutto10 5969 2442 3862 156

Zysk (strata) netto8 494 7 4191 9131 730

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej46 15094 99610 39122 154

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 687-4 875-605-1 137

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 772-86 329-6 253-20 133

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów15 6913 7923 533884

Liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,260,230,060,05

Rozwodniona liczba akcji32 744 000 32 744 00032 744 00032 744 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,260,230,060,05

Stan na:30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019

Aktywa razem521 516537 853116 775126 301

Zobowiązania długoterminowe52 33850 14011 71911 774

Zobowiązania krótkoterminowe265 290288 71759 40267 798

Kapitał własny203 888198 99645 65346 729

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowany zysk (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowany rozwodniony zysk (strata) na akcję zwykłą za I półrocze 2020 r. (I półrocze 2019 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca półrocza. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,4413 zł (1 EURO = 4,288 zł). Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30.06.2020 roku – 1 EURO = 4,466 zł (na 31.12.2019 roku - 1 EURO = 4,2585 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK IZOSTAL S.A. IP2020.pdfSKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WRAZ Z PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM IZOSTAL S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. IP2020.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

raport z przeglądu GK Izostal 6-2020-sig.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A.

raport z przeglądu Izostal 6-2020-sig.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IZOSTAL S.A.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-08-28

MAREK MAZUREK

PREZES ZARZĄDU


2020-08-28MICHAŁ PIETREK

WICEPREZES ZARZĄDUNazwa jednostki:IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOSTAL S.A.
Adres:Opolska 29, 47-113 Kolonowskie
Telefon:+48 77 405 65 00
Fax:+48 77 405 65 01
Email:info@izostal.com.pl
www:www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON:530884678

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy