pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-21 - IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-113Kolonowskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska29
(ulica)(numer)
+48 77 405 65 00+48 77 405 65 01
(telefon)(fax)
info@izostal.com.plwww.izostal.com.pl
(e-mail)(www)
756-00-10-641530884678
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów205 719218 70246 79450 887

Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 7885 1191 9991 191

Zysk (strata) brutto4 9925 1961 1361 209

Zysk (strata) netto3 9134 158890967

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-36 41580 858-8 28318 814

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 201-3 125-273-727

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36 148-61 8718 222-14 396

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów-1 46815 862-3343 691

Liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,120,130,030,03

Rozwodniona liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,120,130,030,03

Stan na:31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019

Aktywa razem625 618537 853137 429126 301

Zobowiązania długoterminowe50 92050 14011 18611 774

Zobowiązania krótkoterminowe371 789288 71781 67167 798

Kapitał własny202 909198 99644 57346 729

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego zysku (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku (strata) na akcję zwykłą za pierwszy kwartał 2020 r. (pierwszy kwartał 2019 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,3963 zł (1 EURO = 4,2978 zł).
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31.03.2020 roku - 1 EURO = 4,5523 zł (na 31.12.2019 roku - 1 EURO = 4,2585 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

RAPORT IQSr2020.pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2020 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-21

MAREK MAZUREK

PREZES ZARZĄDU


2020-05-21

MICHAŁ PIETREK

WICEPREZES ZARZĄDU

Nazwa jednostki:IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOSTAL S.A.
Adres:Opolska 29, 47-113 Kolonowskie
Telefon:+48 77 405 65 00
Fax:+48 77 405 65 01
Email:info@izostal.com.pl
www:www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON:530884678

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy