pixelg
SA - RS - 2020-03-27 - IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (izostal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-27
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
47-113Kolonowskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska29
(ulica)(numer)
+48 77 405 65 00+48 77 405 65 01
(telefon)(fax)
info@izostal.com.plwww.izostal.com.pl
(e-mail)(www)
756-00-10-641530884678
(NIP)(REGON)
REVISION RZESZÓW - Józef Król Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów770 331866 337179 072203 036

Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 07617 9753 7374 213

Zysk (strata) brutto15 96119 7953 7104 639

Zysk (strata) netto13 03115 8863 0293 723

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej41 459-80 3749 638-18 837

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 721-12 705-2 957-2 978

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25 71367 026-5 97715 708

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów3 025-26 053703-6 106

Liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,400,490,090,11

Rozwodniona liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,400,490,090,11

Stan na:31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018

Aktywa razem537 853564 281126 301131 228

Zobowiązania długoterminowe50 14037 31711 7748 678

Zobowiązania krótkoterminowe288 717336 69367 79878 301

Kapitał własny198 996190 27146 72944 249

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego zysku (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku (strata) na akcję zwykłą za 2019 r. (2018 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,3018 zł (1 EURO = 4,2669 zł).
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31.12.2019 roku - 1 EURO = 4,2585 zł (na 31.12.2018 roku - 1 EURO = 4,3 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

R_2019_LIST_PREZESA.pdfLIST PREZESA ZARZĄDU IZOSTAL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA 2019 ROK.pdfSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA 2019 ROK.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA ROK 2019

sprawozdanie z badania GK Izostal 2019-sig.pdfSPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A.

OCENA RADY NADZORCZEJ.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ GK IZOSTAL.pdfINFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJPODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-27

MAREK MAZUREK

PREZES ZARZĄDU


2020-03-27

MICHAŁ PIETREK

WICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-27

MAREK MATHEJA

DYREKTOR FINANSOWY/GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nazwa jednostki:IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOSTAL S.A.
Adres:Opolska 29, 47-113 Kolonowskie
Telefon:+48 77 405 65 00
Fax:+48 77 405 65 01
Email:info@izostal.com.pl
www:www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON:530884678

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy