pixelg
zawarcie umowy na zakup praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19 - 2020-09-08 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy na zakup praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19 - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr41/2020

Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy na zakup praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 22/2020 z dnia 26 maja 2020 roku oraz 27/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku informuje, iż Emitent finalnie w dniu 8 września 2020 roku podpisał z sześcioma osobami fizycznymi, umowę na zakup wszelkich praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19 (dalej: Umowa sprzedaży praw własności intelektualnej i zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży praw własności intelektualnej). Na mocy przedmiotowej umowy Emitent przejął pełne prawa od osób fizycznych i nabył:
1. prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2", zgłoszony do ochrony w dniu 06.04.2020 r.
2. prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem: Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu zgłoszony do ochrony w dniu 21.05.2020 r. 3. autorskich praw majątkowych do Utworów wykorzystywanych do wytwarzania opakowań detalicznych Testerów.

Wobec powołania przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna Spółki pod firmą Tastein Spółka z o. o. (KRS: 0000851697), której celem jest rynkowe wdrożenie Praw IP, Emitent zapłacił za komplet Praw IP łączną cenę 1.900.000,00 zł brutto (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), i w tym zakresie Strony zgodnie zmieniały treść Umowy Przedwstępnej. Przedmiotowa cena zawiera w sobie wszystkie zobowiązania publicznoprawne jakie obciążają, zgodnie z przepisami prawa Sprzedających.
Cena obejmuje wynagrodzenie na rzecz Sprzedających za przeniesienie na rzecz Kupującego prawa do uzyskania patentu na wynalazek, autorskich praw majątkowych do Utworów (Opakowania i Ulotki) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.
Sprzedający zaś zgodnie oświadczyli, że w dniu zawarcia umowy przedwstępnej otrzymali zadatek w kwocie 400.000,00 (czterysta tysięcy złotych), który to zadatek Strony zaliczyły na poczet Ceny.
Zapłata reszty Ceny z uwzględnieniem zadatku, oraz faktu powołania Spółki Tastein Spółka z o. o. tj. kwoty 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) zostanie dokonana zgodnie z zapisami umowy przelewem w terminie 3 dni od zawarcia Umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedających.
W dniu otrzymania zapłaty Sprzedający wydadzą Kupującemu oryginały posiadanych dokumentów dotyczących Praw IP.

Sprzedający oświadczyli, że zapłata na ich rzecz Ceny we wskazanych wysokościach wyczerpuje w całości ich roszczenia w tym zakresie, a to wobec objęcia przez nich udziałów w Spółce Tastein Spółka z o. o w wysokości po 4% kapitału zakładowego - i w tym zakresie Strony zgodnie zmieniły treść Umowy Przedwstępnej.
Na mocy przedmiotowej Umowy Sprzedający zobowiązali się w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy:
a. aktywnie uczestniczyć w promocji Testerów od strony naukowej,
b. udzielać wypowiedzi do mediów (w tym wywiady ustne i pisemne w mediach branżowych) na prośbę Kupującego lub bezpośrednio mediów, na temat zaburzeń smaku u osób z rozpoznaniem wirusa SARS-CoV-2 i/lub COVID-19 oraz przydatności Testerów w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 itp.,
c. udzielać Kupującemu wszelkich posiadanych informacji, rad i wskazówek dotyczących właściwości, zastosowania i sposobu użycia wynalazków oraz Testerów,
d. przekazać wszelkie doświadczenia techniczne i organizacyjne dotyczące zastosowania, sposobu użycia Patentu oraz sposobu wytwarzania Testerów,
e. nie wykonywać jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie Patentu lub prawa do uzyskania Patentu.

Testy zaburzeń smaku w Covid-19 zostały dopuszczone do sprzedaży 4 września 2020 r. Pierwszy pakiet 25 tys. sztuk testów został już sprzedany. Spółka Tastein jest wyłącznym dystrybutorem wskazanych testów zaburzeń smaku w Covid-19. Spółka Tastein poinformowała Emitenta, że prowadzi działania nad zwiększeniem produkcji, aktualnie zdolności produkcyjne wynoszą 500 tys. szt. testów miesięcznie i zamierza sprzedać kilka milionów sztuk testów zaburzeń smaku w Covid-19, o czym Emitent będzie informował rynek na bieżąco stosownymi raportami bieżącymi.

JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna przekazuje powyższe informację, z uwagi na fakt iż stanowią one realizację założeń biznesowych i są to informacje istotne, które mogą mieć wpływ na kurs akcji Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08January CiszewskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok.26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:asi@jrholdingasi.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JR Holding ASI SA
JRHOLDING
2020-10-15 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-10 raport miesięczny IX.2020
2020-10-07 kupno akcji przez członka RN
2020-10-02 sprzedaż akcji własnych
2020-10-01 zawarcie listu intencyjnego z KBJ SA
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-29 kupno akcji przez członka RN
2020-09-25 kupno akcji One More Level SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy