pixelg
zbycie akcji własnych - 2020-07-06 - JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zbycie akcji własnych - komunikat spółki JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (jrholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2020

Data sporządzenia: 2020-07-06
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zbycie akcji własnych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż Emitent w dniu 6 lipca 2020 roku powziął informację o zawarciu dwóch umów cywilnoprawnych, jedną z osobą fizyczną oraz drugą z osobą prawną, na zbycie akcji własnych Emitenta. Osoba fizyczna nabyła 6 666 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki JR HOLDING ASI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych na rynku ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 99 990,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), płatną do dnia 15 lipca 2020 r.

Osoba prawna nabyła 53 334 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych na rynku ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 800 010,00zł (osiemset tysięcy dziesięć złotych i zero groszy), płatną do dnia 15 lipca 2020 r.

Po wyżej wskazanych transakcjach zbycia akcji Emitent posiada 528.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 1,35 % w kapitale zakładowym Spółki, dających 528.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,89 % w ogólnej liczbie głosów. Na powyższych transakcjach Emitent zrealizuje znaczny zysk, ponieważ średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 1,22 zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-06January CiszewskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:asi@jrholdingasi.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy