pixelg
zniesienie uprzywilejowania akcji serii A oraz rejestracja w KRS zmian statutu - 2020-11-20 - JR HOLDING (jrholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zniesienie uprzywilejowania akcji serii A oraz rejestracja w KRS zmian statutu - komunikat spółki JR HOLDING (jrholding) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiJR HOLDING
Nazwa skrócona jednostkiJRH
Numer w roku:20/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent , Spółka ) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 listopada 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmian § 5 ust. 1, § 5 ust. 8 Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 22/08/2020 w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz § 6, § 12 ust. 2, § 13 ust.1, § 13 ust. 7, § 15 ust. 2 Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 21/08/2020 w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Na skutek rejestracji zmian zniesiono uprzywilejowanie 20.000.000 akcji serii A co do głosu. Obecnie suma głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 39.000.000 i odpowiada ilości wyemitowanych przez Spółkę akcji. Poniżej dotychczasowa i zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy treść zmienionych postanowień Statutu. - Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie: - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, - 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, - 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 6.073.670 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, - 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 1.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja." - Zarejestrowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie: a. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00.000.001 do A 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, b. 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 00.000.001 do B 11.496.330, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, c. 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 00.000.001 do C 06.073.670, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, d. 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00.000.001 do D 01.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja." - Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 8 Statutu Spółki: Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś akcje serii B , C i D są akcjami nieuprzywilejowanymi. - Zarejestrowane brzmienie § 5 ust. 8 Statutu Spółki: Akcje serii A, B, C i D są akcjami nieuprzywilejowanymi. - Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki: Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.). Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.: 1) January Ciszewski: 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A o numerach od 1 do 1.200.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. 2) Renata Ciszewska: 800.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A o numerach 1.200.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. - Zarejestrowane brzmienie § 6 Statutu Spółki: Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.). Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje. - Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki o treści: Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej. - Zarejestrowane brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki: Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej. - Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki: Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. - Zarejestrowane brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki: Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą (względną) większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. - Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 7 Statutu Spółki o treści: Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z Członkiem Rady Nadzorczej. - Zarejestrowane brzmienie § 13 ust. 7 Statutu Spółki: Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. - Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 Statutu Spółki: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. - Zarejestrowane brzmienie § 15 ust. 2 Statutu Spółki: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą (względną) większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2, § 3 ust. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Plik
Statut JRH ASI SA tekst jednolity.pdf (141 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
January CiszewskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JR Holding ASI SA
JRHOLDING
2021-01-10 raport miesięczny XII.2020
2021-01-08 aktualizacja strategii na lata 2020 2022
2020-12-29 kupno akcji własnych
2020-12-28 podpisanie listu intencyjnego przez Ongeno
2020-12-23 sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną
2020-12-21 objęcie akcji Ekipa SA
2020-12-21 podpisanie aneksu do Term Sheet dot. wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
2020-12-18 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy