pixelg
SA - R - 2021-04-22 - K2 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (k2holding)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki K2 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (k2holding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
K2 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica)(numer)
+48 22 448 70 00+48 22 448 71 01
(telefon)(fax)
relacje@k2.plwww.k2.pl
(e-mail)(www)
951-19-83-801016378720
(NIP)(REGON)
CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży usług10 14811 2942 2682 625
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT)-612-448-137-104
EBITDA1 1621 286260299
Zysk/Strata brutto-563-8 310-126-1 932
Zysk/Strata netto-442-6 269-99-1 457
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 4112 505315582
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 76619339545
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 197-3 214-715-747
Przepływy pieniężne netto razem-20-516-4-120
Średnioważona liczba akcji2 319 0052 485 0322 319 0052 485 032
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) - 0,19 (PLN)- 2,52 (PLN) - 0,04 (EUR)- 0,59 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem35 59438 9007 7139 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 10811 0221 7572 588
Zobowiązania długoterminowe4 2196 5019141 527
Zobowiązania krótkoterminowe3 8894 5218431 062
Kapitał własny27 48627 8785 9566 546
Kapitał podstawowy2 3192 485503584
Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2020 r. i 31.12.2019 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020Y_SF_K2Holding_2021042.pdfSprawozdanie finansowe Spółki K2 Holding S.A. za rok 2020
2020Y_SZzD_Grupy_i_Spolki_K2H_20210422.PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz spółki K2 Holding S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie_z_badania_2020_K2Holding.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Rok 2020
Inf_Zarzadu_K2Holding_SA_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdfInformacja Zarządu K2 Holding S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Ocena_Rady_Nadzorczej_K2_Holding_SA_dot_sprawozdan_2020.pdfOcena Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_K2_Holding_SA_dot_komitet_audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu K2 Holding S.A.
Oswiadczenie_dotyczace_stosowania_zasad_ladu_korporacyjnego_w_2020r.pdfOświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w K2 Holding S.A.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Paweł WujecPrezes ZarząduPaweł Wujec
2021-04-22Michał Paschalis - JakubowiczWiceprezes ZarząduMichał Paschalis - Jakubowicz
2021-04-22Artur Piątek Wiceprezes ZarząduArtur Piątek
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Mariusz TomczakMariusz Tomczak


Nazwa jednostki:K2 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:K2 HOLDING S.A.
Adres:Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5, 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 448 70 00
Fax:+48 22 448 71 01
Email:relacje@k2.pl
www:www.k2.pl
NIP:951-19-83-801
REGON:016378720

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy