pixelg
SA - R - 2020-04-03 - K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA (k2internt)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA (k2internt) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-04-03
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica)(numer)
+48 22 448 70 00+48 22 448 71 01
(telefon)(fax)
relacje@k2.plwww.k2.pl
(e-mail)(www)
951-19-83-801016378720
(NIP)(REGON)
CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży usług11 29414 0182 6253 285
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT)-448621-104146
EBITDA1 2861 384299324
Zysk/Strata brutto-8 3106 440-1 9321 509
Zysk/Strata netto-6 2697 572-1 4571 775
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 505-1 212582-284
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej19314 909453 494
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 214-12 927-747-3 030
Przepływy pieniężne netto razem-516770-120180
Średnioważona liczba akcji2 485 0322 485 0322 485 0322 485 032
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR)- 2,52 (PLN)3,05 (PLN)- 0,59 (EUR)0,71 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Aktywa razem38 90043 3859 13510 090
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 0227 0742 5881 645
Zobowiązania długoterminowe6 5012 7031 527629
Zobowiązania krótkoterminowe4 5214 3711 0621 017
Kapitał własny27 87836 3116 5468 444
Kapitał podstawowy2 4852 485584578

Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2018 r.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019Y_SZzD_Grupy_i_Spolki_K2ISA.PDFSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz
spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.
2019Y SF K2I 2020-04-03.pdfSprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2019
K2 Internet SzB JSF 2019.PDFSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Rok 2019
Oświadczenie_dotyczące_stosowania_zasad_ładu_korporacyjnego_w_2019.pdfOświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2019 r.
Informacja_Zarządu_K2 Internet S.A._o_dokonaniu_firmy_audytorskiej.pdfInformacja Zarządu K2 Internet S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Ocena_RN_K2_InternetS.A._ws_ sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_K2_Internet S.A._dot._komitet_audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu K2 Internet S.A.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Paweł WujecPrezes ZarząduPaweł Wujec
2020-04-03Michał Paschalis - JakubowiczWiceprezes ZarząduMichał Paschalis - Jakubowicz
2020-04-03Artur Piątek Wiceprezes ZarząduArtur Piątek
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Mariusz TomczakMariusz Tomczak


Nazwa jednostki:K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:K2 INTERNET S.A.
Adres:Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5, 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 448 70 00
Fax:+48 22 448 71 01
Email:relacje@k2.pl
www:www.k2.pl
NIP:951-19-83-801
REGON:016378720

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
K2 Internet SA
K2INTERNT
2020-05-26 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-05-26 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-05-25 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2020-05-21 SA-QSr
2020-05-19 nabycie udziałów przez dodatkowego uprawnionego w ramach Programu Opcyjnego dla kierownictwa Fabrity Sp. z o. o.
2020-05-15 wyniki Q1.2020
2020-04-21 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-04-17 kupno akcji przez przewodniczącego RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy