pixelg
SA-R - 2021-03-24 - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (kghm)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (kghm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ DLA RAPORTÓW ROCZNYCH
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta w przypadku wyboru opcji dla innych emitentów )
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-24
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
G30CO71KTT9JDYJESN2223302
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
w mln PLN lub w mln EUR
Przychody z umów z klientami19 326,0017 683,004 319,004 111,00
Zysk netto ze sprzedaży3 165,002 392,00707,00556,00
Zysk przed opodatkowaniem2 767,001 927,00618,00448,00
Zysk netto 1 779,001 264,00398,00294,00
Pozostałe całkowite dochody-942,00-420,00-211,00-98,00
Łączne całkowite dochody837,00844,00187,00196,00
Ilość akcji (w szt.)200 000 000,00200 000 000,00200 000 000,00200 000 000,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,906,321,991,47
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 816,004 043,001 076,00940,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 764,00-2 854,00-618,00-663,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-507,00-1 265,00-113,00-294,00
Przepływy pieniężne netto razem1 545,00-76,00345,00-17,00
Aktywa trwałe32 367,0030 111,007 014,007 071,00
Aktywa obrotowe6 975,005 878,001 511,001 380,00
Aktywa razem39 342,0035 989,008 525,008 451,00
Zobowiązania długoterminowe11 687,0011 105,002 533,002 608,00
Zobowiązania krótkoterminowe 6 929,004 995,001 501,001 173,00
Kapitał własny20 726,0019 889,004 491,004 670,00
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP 2020 2019 Średni kurs w okresie* 4,4742 4,3018 Kurs na koniec okresu 4,6148 4,2585
*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2020 i 2019 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo Prezesa Zarzadu.xhtmlPismo Prezesa Zarządu
Pismo Prezesa Zarzadu.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu - podpisane
Sprawozdanie bieglego rewidenta jednostkowe.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok
Sprawozdanie bieglego rewidenta jednostkowe.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok - podpisane
Sprawozdanie finansowe KGHM RR 2020.xhtmlSprawozdanie Finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe KGHM RR 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Finansowe za 2020 rok - podpisane
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci KGHM i GK KGHM 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci KGHM i GK KGHM 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku - podpisane
Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska MiedźS.A. za rok 2020
Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2020.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska MiedźS.A. za rok 2020 - podpisane
Oswiadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu Audytu 2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ocena Sprawozdan Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020
President_s letter.xhtmlPresident's letter - translation
Auditor_s Report Seperate.xhtmlIndependent registered auditor's report on the audit of the financial statements for 2020 - translation
Financial Statements for 2020.xhtmlFinancial Statements for 2020 - translation
MB_s report on activities in 2020.xhtmlThe Management Board's Report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. and of theKGHM Polska Miedź S.A. Group in 2020 - translation
Non-Financial Report of KGHM and KGHM Group 2020.xhtmlNon-financial report of KGHM Polska Miedź S.A. and the KGHM Polska Miedź S.A. Group for 2020
SB Declaration on Audit Committee 2020.xhtmlDeclaration of the Supervisory Board on the Audit Committee - translation
SB Report on evaluation of financial statements 2020.xhtmlEvaluation of the Supervisory Board with a justification regarding the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A., the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group and the Management Board s report on the activities ofKGHM Polska Miedź S.A. and of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in 2020 as well as the non-fnancial report of KGHM Polska Miedź S.A. and the KGHM Polska Miedź S.A. Group for 2020 - translation


Nazwa jednostki:KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
Telefon:(+48) 76 7478 200
Fax:(+48) 76 7478 500
Email:ir@kghm.com
www:www.kghm.com
NIP:6920000013
REGON:390021764

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
KGHM Polska Miedź SA
KGHM
2021-06-16 zgoda zarządu na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
2021-06-09 WZ - projekty uchwał
2021-06-09 WZ - zwołanie walnego
2021-06-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-08 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1,5 zł/akcja
2021-06-07 wypłata dywidendy 1,5 zł/akcja
2021-05-25 wyniki IV.2021
2021-05-19 WZ - dokumenty na walne

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy