pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-19 - Kino Polska TV Spółka Akcyjna (kinopol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna (kinopol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-11-19
Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-801Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska435a
(ulica)(numer)
+48 (22) 356 74 00+48 (22) 356 74 01
(telefon)(fax)
sekretariat@kinopolska.plwww.relacjeinwestorskie.kinopolska.pl
(e-mail)(www)
5213248560015514227
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
(niebadane)(niebadane, przekształcone*)(niebadane)(niebadane, przekształcone*)
Przychody z umów z klientami152 105132 90834 24230 847
Zysk z działalności operacyjnej20 10117 2504 5254 004
Zysk przed opodatkowaniem (brutto)18 58715 0824 1843 395
Całkowite dochody ogółem14 78912 4233 3292 883
Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach)19 821 40419 821 40419 821 40419 821 404
Liczba akcji własnych (nie w tysiącach)----
Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej (nie w tysiącach)
0,780,600,180,14
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 66719 1452 1764 443
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 108)(2 685)(475)(623)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 307)(13 691)(294)(3 178)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu11 0837 3732 4951 711
Stan naStan naStan naStan na
30 września 2020 r.31 grudnia 2019 r.30 września 2020 r.31 grudnia 2019 r.
(niebadany)(przekształcony*)(niebadany)(przekształcony*)
Aktywa trwałe149 875152 17633 10835 735
Aktywa obrotowe84 89572 71318 75417 075
Aktywa Grupy do zbycia----
Aktywa razem234 770224 88951 86252 809
Zobowiązania długoterminowe73 87449 62316 31911 653
Zobowiązania krótkoterminowe56 62185 72912 50820 131
Kapitał własny104 27584 60723 03519 868
Kapitał zakładowy1 9821 982438465
Wybrane dane finansowe dot. śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV SA9 miesięcy zakończone9 miesięcy zakończone9 miesięcy zakończone9 miesięcy zakończone
30 września 2020 r.30 września 2019 r.30 września 2020 r.30 września 2019 r.
(niebadane)(niebadane, przekształcone**)(niebadane)(niebadane, przekształcone**)
Przychody z umów z klientami 124 713115 821280 07626 881
Zysk z działalności operacyjnej7 1628 8221 6122 047
Zysk przed opodatkowaniem (brutto)14 5217 8083 2691 812
Całkowite dochody ogółem13 3466 1893 0051 436
Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach)19 821 40419 821 40419 821 40419 821 404
Liczba akcji własnych (nie w tysiącach)----
Zysk netto na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach)0,670,310,150,07
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 167)12 068(263)2 801
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 875(1 920)1 548(446)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(3 493)(9 148)(786)(2 123)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu2 7371 286616298
Stan naStan naStan naStan na
30 września 2020 r.31 grudnia 2019 r.30 września 2020 r.31 grudnia 2019 r.
(niebadany)(przekształcony**)(niebadany)(przekształcony**)
Aktywa trwałe247 228246 13554 61457 799
Aktywa obrotowe47 63639 81610 5239 350
Aktywa przeznaczone do zbycia----
Aktywa razem294 864285 95165 13767 148
Zobowiązania długoterminowe61 74540 41913 6409 491
Zobowiązania krótkoterminowe45 79371 55210 11616 802
Kapitał własny187 326173 98041 38240 855
Kapitał zakładowy1 9821 982438465

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 30 września 2020 r. – 4,5268 zł/EUR. Dla danych porównawczych na dzień 31 grudnia 2019 r. -  4,2585 zł/EUR,-pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2020 r. – 30 września 2020 r. określonych przez Narowy Bank Polski – 4,4420 zł/EUR. Dla danych porównawczych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 30 września 2019 r.: 4,3086 zł/EUR.
*Informacje o przekształceniu zaprezentowano w nocie 16 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r.
**Informacje o przekształceniu zaprezentowano w nocie 14 do Kwartalnej Informacji finansowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r.
Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino PolskaTV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. zostały objęte następujące podmioty:- Kino Polska TV S.A.,- Stopklatka S.A.,- Filmbox Iberia S.L.U.,- Filmbox Estonia OU w likwidacji,- Filmbox International Ltd.,- Help Film s.r.o.,- Help Film Slovakia s.r.o.,- SPI International Magyarorszag, Kft.
Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KinoPolska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r. zostały objęte następujące podmioty:- Kino Polska TV S.A.,- Stopklatka S.A.,- Filmbox Iberia S.L.U.,- Filmbox Estonia OU,- Filmbox International Ltd.,- Help Film s.r.o.,- Help Film Slovakia s.r.o., - SPI International Magyarorszag, Kft.

Z dniem 31 stycznia 2020 r. rozpoczęto proces likwidacji Filmbox Estonia OU w likwidacji.
W okresie 3 i 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. nie doszło do żadnych zmian organizacji Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za III kwartał 2020.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Kino Polska TV SA za III kwartał 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-19Bogusław KisielewskiPrezes Zarządu
2020-11-19Katarzyna WoźnickaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:Kino Polska TV Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:Kino Polska TV S.A.
Adres:Puławska 435a, 02-801 Warszawa
Telefon:+48 (22) 356 74 00
Fax:+48 (22) 356 74 01
Email:sekretariat@kinopolska.pl
www:www.relacjeinwestorskie.kinopolska.pl
NIP:5213248560
REGON:015514227

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kino Polska TV SA
KINOPOL
2021-01-05 terminarz raportów
2020-11-19 SA-QSr3
2020-10-20 rezygnacja członka zarządu
2020-08-21 powołanie członka RN
2020-08-21 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-21 podział zysku
2020-08-21 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członka RN
2020-08-20 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy