pixelg
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B. - 2013-07-12 - MARKA (marka)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B. - komunikat spółki MARKA (marka) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMARKA
Nazwa skrócona jednostkiMRK
Numer w roku:28/2013
Rok bieżący:2013
Zarząd spółki Marka SA informuje, że podjął w dniu 11 lipca 2013 roku uchwałę nr 74/11/07/13 w sprawie emisji obligacji serii B. Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki Marka S.A. z dnia 25.06.2013 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania w kwocie nie większej niż 14.500.000,00 złotych w drodze emisji obligacji na okaziciela serii B. Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 12.800 (dwanaście tysięcy osiemset) obligacji zwykłych na okaziciela serii B, zabezpieczonych na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Celem emisji Obligacji jest wykorzystanie przez Spółkę środków uzyskanych z Obligacji na: 1) Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii A na podstawie uchwały nr 03/30/01/12 Zarządu Emitenta z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A. Spłata zobowiązań, o których mowa powyżej może być dokonana w szczególności poprzez dokonanie wykupu obligacji serii A, w tym na żądanie zgłoszone przez obligatariusza obligacji serii A oraz poprzez nabycie przez Emitenta obligacji serii A w celu ich umorzenia. 2) Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta poprzez zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego Emitenta. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w sposób określony w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji w sposób, który nie będzie stanowił publicznego proponowania nabycia Obligacji, ani publicznej oferty Obligacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-07-12 15:05:44 Jarosław Konopka Prezes Zarządu
2013-07-12 15:05:44 Jolanta Szorc Wiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Marka SA
MARKA
2021-06-11 raport miesięczny V.2021
2021-06-01 Korekta Raportu okresowego za I kwartał 2021 r.
2021-06-01 Korekta Raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.
2021-05-28 Raport roczny za 2020 rok.
2021-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-05-26 zmiana terminu publikacji SA-R
2021-05-14 SA-Q1 i SA-QS1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy