pixelg
Wypłata dywidendy przez Spółkę - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Wypłata dywidendy przez Spółkę

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-24
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wypłata dywidendy przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 24 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2011 kwotę 543.290.312,14 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwanaście złotych 14/100) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,31 zł (trzydzieści jeden groszy). Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje. Jednocześnie Walne Zgromadzenie określiło termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 2 lipca 2012 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2012 roku (termin wypłaty dywidendy). Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-24 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2012-04-24 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron-pe.pl
www:www.tauron-pe.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR