pixelg
Starhedge S.A. - zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki - 2015-07-07 - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA (starhedge)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Starhedge S.A. - zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki - komunikat spółki STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA (starhedge) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2015

Data sporządzenia: 2015-07-07
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Starhedge S.A. - zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Starhedge S.A. ( Spółka ), działając na podstawie normy § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwagi na zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 czerwca 2015 r., niniejszym podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia uchwały Zarządu Spółki, o której to uchwale mowa powyżej. Zakończenie nastąpiło w dniu 26 czerwca 2015 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Zaoferowanie oraz objęcie akcji na okaziciela serii B nastąpiło dnia 26 czerwca 2015 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

1.424.000 (milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja nie była podzielona na transze. Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

1.424.000 (milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone:
W ramach przedmiotowej subskrypcji zaoferowano do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej 1.424.000 (milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B
.
7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane:

3,00 zł za każdą akcję na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,44 zł każda

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje na okaziciela serii B został złożony przez jeden podmiot.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje na okaziciela serii B zostały objęte przez jeden podmiot.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje na okaziciela serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:

4.272.000 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiąc złotych)
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów w podziale co najmniej na koszty.

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy
b) wynagrodzenia subemitentów dla każdego oddzielnie: nie dotyczy
c) sporządzenia prospektu: nie dotyczy
d) promocji oferty: nie dotyczy
e) inne: koszty prawna, taksy notarialne, podatki, opłaty administracyjne, prowizje: 25tys.PLN
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,0017 PLN.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2015-07-07Moshe Hayman Członek ZarząduMoshe Hayman
Nazwa jednostki:STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:STARHEDGE S.A.
Adres:Plac Defilad 1 p. XVII, 00-901 Warszawa
Telefon:22 620 31 76
Fax:22 654 11 75
Email:biuro@starhedge.pl
www:www.starhedge.pl
NIP:9260001337
REGON:970517930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Starhedge SA
STARHEDGE
2020-11-20 SA-QSr3
2020-09-29 SA - PSr
2020-09-01 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-29 SA - QSr1
2020-07-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-03 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-06-29 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne
2020-06-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy