pixelg
Podpisanie term sheet - 2017-07-10 - LASER-MED SPÓŁKA AKCYJNA (lasermed)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Podpisanie term sheet - komunikat spółki LASER-MED SPÓŁKA AKCYJNA (lasermed) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2017

Data sporządzenia: 2017-07-10
Skrócona nazwa emitenta
LASER-MED S.A.
Temat
Podpisanie term sheet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd LASER-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2017 z dnia 22 maja 2017 roku informuje, iż podpisał w dniu 10 lipca 2017 roku wraz z Zarządem spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie term sheet.
W przedmiotowym dokumencie Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia LASER-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka Przejmująca) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka Przejmowana) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
Podmiot powstały w wyniku połączenia obu podmiotów będzie działał pod firmą ONE MORE LEVEL S.A. lub inną wskazaną przez Spółkę Przejmowaną, przy czym firma (nazwa) podmiotu, powstałego w wyniku połączenia zostanie określona w Planie połączenia.
W term sheet zapisano, że w wyniku Połączenia, LASER-MED S.A. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki ONE MORE LEVEL S.A., a Akcjonariusze ONE MORE LEVEL S.A. z dniem połączenia staną się Akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

Połączenie każdej ze spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru sądowego właściwego dla siedziby spółki LASER-MED S.A.
Podstawą do określenia parytetu wartości Stron Transakcji będzie wartość Spółek określona przez niezależnego, wybranego zgodnie przez Strony Transakcji, biegłego rewidenta w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania term sheet. W oparciu o wynik wyceny obu Spółek oraz wyniki due diligence zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia.
Celem realizacji Transakcji LASER-MED wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu połączenia w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości Spółek i ustalenia parytetu wymiany akcji. Wszystkie akcje nowej emisji serii B po połączeniu będę równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii B będą uprawnione do udziału w zysku za rok obrotowy 2017, ustalonego po Połączeniu.
Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży gier komputerowych. Podmiot powstały w wyniku połączenia w dalszym ciągu będzie prowadził działalność inwestycyjną. Ze względu na realizacje kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.
Organy zarządcze nowopowstałego podmiotu będą podzielone w ten sposób, że Prezesa Zarządu wybiera Spółka Przejmowana, a Wiceprezesa Zarządu Spółka Przejmująca.
Skład Rady Nadzorczej Podmiotu powstałego w wyniku połączenia będzie składał się od 5 do 9 członków i zostanie ustalony w następujący sposób: a. 3 osoby zaproponowane przez dotychczasowych akcjonariuszy LASER-MED, b. 3 osoby zaproponowane przez dotychczasowych udziałowców ONE MORE LEVEL, przy czym Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera spółka przejmowana.
Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia Transakcji połączenia w okresie do dnia 31 października 2017 r. Do tego dnia żadna ze stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych oraz mobilnych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

O kolejnych etapach połączenia Emitent będzie informował Akcjonariuszy na bieżąco w odrębnych komunikatach.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-10January CiszewskiPrezes ZarząduJanuary Ciszewski
2017-07-10Łukasz GórskiCzłonek ZarząduŁukasz Górski


Nazwa jednostki:LASER-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LASER-MED S.A.
Adres:Jagiellońska 109 lok22, 85-027 Bydgoszcz
Telefon:790 57 57 57
Fax:52 388 70 58
NIP:967-134-22-64

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy