pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2018-11-14 - KREZUS Spółka Akcyjna (krezus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki KREZUS Spółka Akcyjna (krezus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-11-14
KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Płaska23B
(ulica)(numer)
+48 56 656 26 62 48 660 533 187+48 56 656 26 28
(telefon)(fax)
biuro@krezus.comwww.krezus.com
(e-mail)(www)
526-10-32-881011154542
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREZUS S.A.
Przychody ze sprzedaży259 748254 2296106759 725
Zyski/ (Straty) ze sprzedaży12 1849 1942 8652 160
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem8 1257 00919101 647
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej7 3737 0091 7331 647
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,130,130,030,03
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,130,130,030,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(7 118)5 737(1 673)1 348
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 176(6 186)1687(1 453)
Aktywa razem134 223113 9323142427 316
Zobowiązania razem87 16274 24520 40617 801
Zobowiązania długoterminowe6 45414681 511352
Zobowiązania krótkoterminowe80 70872 77718 89517 449
Kapitał własny47 06139 687110189 515
Kapitał zakładowy5 4705 4701 2811 312
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)2,452,080,570,50
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KREZUS S.A.
Przychody ze sprzedaży261111242 64861 38857 004
Zyski/ (Straty) ze sprzedaży13 1609 6133 0942 258
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem8 08213 7991 9003 242
Zysk / (Strata) netto7 33013 66617233 211
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,130,250,030,06
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,130,250,030,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 279)996(1006)234
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej05 40001 269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 436(6 819)1 043(1602)
Aktywa razem127 120108 86329 76126 101
Zobowiązania razem88 34977 43420 68418 565
Zobowiązania długoterminowe6 45414681 511352
Zobowiązania krótkoterminowe81 89575 96719 17318 214
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta38 744314089 0707 530
Kapitał zakładowy5 4705 4701 2811 312
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)54 702 99254 702 99254 702 99254 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)2,321,990,540,48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr III 2018.pdfSkonsolidowany Raport Śródroczny Grupy Kapitałowej Krezus S.a.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-14Mariusz KrólikowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:KREZUS Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:KREZUS SA
Adres:Płaska 23B, 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 656 26 62 48 660 533 187
Fax:+48 56 656 26 28
Email:biuro@krezus.com
www:www.krezus.com
NIP:526-10-32-881
REGON:011154542

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy