pixelg
SA - PSr - 2020-08-27 - KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (kruk)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (kruk) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-27
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży456 426 621 635 102 770 144 970
Zysk na działalności operacyjnej52 434 232 002 11 806 54 105
Zysk przed opodatkowaniem(17 530)176 055 (3 947)41 057
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej(19 293)166 819 (4 344)38 903
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej511 888 246 181 115 258 57 411
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy(79 905)(308 923)(17 992)(72 043)
Wpłaty od osób zadłużonych893 923 874 333 201 277 203 901
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 735)(108 139)(1 742)(25 219)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(403 838)98 394 (90 929)22 946
Zmiana stanu środków pieniężnych netto100 315 236 436 22 587 55 139
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(1,00)8,65 (0,23)2,02
Średnia liczba akcji (w tys. szt)18 972 18 902 18 972 18 902
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(1,02)8,83 (0,23)2,06
Stan na30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem4 582 370 4 839 914 1 026 057 1 136 530
Zobowiązania długoterminowe1 901 871 2 468 691 425 856 579 709
Zobowiązania krótkoterminowe693 021 412 130 155 177 96 778
Kapitał własny1 987 478 1 959 093 445 024 460 043
Kapitał akcyjny18 972 18 972 4 248 4 455
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 104,76 103,26 23,46 24,25
Dane Jednostki Dominującej:
Przychody ze sprzedaży60 02379 61413 51518 567
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej (33 190) (37 089) (7 473) (8 649)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (18 305)175 471 (4 122)40 921
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej (19 293)166 819 (4 344)38 904
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 010) (97 265) (2 254) (22 683)
Wpłaty od osób zadłużonych (17 686) (21 321) (3 982) (4 972)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej268 608 (34 561)60 480 (8 060)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (252 290)187 111 (56 806)43 636
Zmiana stanu środków pieniężnych netto6 30855 2851 42012 893
Rozwodniony zysk na jedną akcję (1,00)8,65 (0,23)2,02
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 97218 93118 9724 415
Zysk na jedną akcję (1,02)8,83 (0,23)2,06
Stan na:30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem3 735 8713 880 855836 514911 320
Zobowiązania długoterminowe1 176 5411 638 160263 444384 680
Zobowiązania krótkoterminowe572 281286 518128 14267 281
Kapitał własny1 987 0481 956 177444 928459 358
Kapitał akcyjny18 97218 9724 2484 455
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 104,74103,1123,4524,21

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: -za okres bieżący                                       4,4413-za okres porównawczy                             4,2880
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
-za okres bieżący                                       4,4660-za okres porównawczy                             4,2585

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe cześć II.pdfSJSF_KRUK
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe cześć I.pdfSSSF_GRUPAKRUK
Raport 1 H 2020 część III.pdfSDZ_GRUPAKRUK
KRUK S. A._K3723P_Raport_z_przegladu_JSF_30062020_PL_podpisane.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu JSF
KRUK S. A._K3723P_Raport_z_przegladu_SSF_30062020_PL_podpisane.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu SSF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-27Piotr KrupaPrezes Zarządu
2020-08-27Urszula OkarmaCzłonek Zarządu
2020-08-27Michał ZasępaCzłonek Zarządu
2020-08-27Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy