pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-28 - KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (kruk)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (kruk) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-28
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży199 286 305 711 45 331 71 131
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej(7 036)126 286 (1 600)29 384
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem(53 840)94 099 (12 247)21 895
Zysk/(strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej(62 156)97 832 (14 138)22 763
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej213 230 50 813 48 502 11 823
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy(57 008)(179 480)(12 967)(41 761)
Wpłaty od osób zadłużonych477 200 426 682 108 547 99 278
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 464)(6 274)(560)(1 460)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(124 967)611 (28 426)142
Zmiana stanu środków pieniężnych netto85 799 45 151 19 516 10 506
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(3,22)5,08 (0,73)1,18
Średnia liczba akcji (w tys. szt)18 972 18 887 18 972 18 887
Zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(3,27)5,18 (0,74)1,21
Stan na:31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem4 836 080 4 839 914 1 062 338 1 136 530
Zobowiązania długoterminowe2 345 758 2 468 691 515 291 579 709
Zobowiązania krótkoterminowe536 917 412 130 117 944 96 778
Kapitał własny1 953 406 1 959 093 429 103 460 043
Kapitał akcyjny18 972 18 972 4 168 4 455
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 102,96 103,26 22,62 24,25
Dane Jednostki Dominującej:
Przychody ze sprzedaży38 44238 8268 7449 034
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej (11 496) (17 366) (2 615) (4 041)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (158 222) (33 530) (35 990) (7 802)
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej (134 876) (37 934) (30 680) (8 826)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 003) (26 536) (2 048) (6 174)
Wpłaty od osób zadłużonych (9 634) (10 836) (2 191) (2 521)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej27 303 (48 292)6 211 (11 236)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej8 54873 7751 94417 166
Zmiana stanu środków pieniężnych netto26 848 (1 052)6 107 (245)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (6,99) (1,97) (1,59) (0,46)
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 97218 74418 97218 744
Zysk na jedną akcję (7,11) (2,01) (1,62) (0,47)
Stan na:31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem2 677 2612 766 876588 112649 730
Zobowiązania długoterminowe1 568 5221 597 907344 556375 228
Zobowiązania krótkoterminowe377 512286 51882 92867 281
Kapitał własny731 226882 452160 628207 221
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 38,5446,518,4710,92

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: -za okres bieżący                                       4,3963-za okres porównawczy                             4,2978
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
-za okres bieżący                                       4,5523-za okres porównawczy                             4,2585

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Kruk1Q2020_final.pdfSJSF_KRUK S.A.
GRUPAKRUK_Raport_Q1_2020_PL.pdfSSSF_Grupa KRUK
RAPORT KWARTALNY CZĘŚĆ III.pdfDodatkowe Informacje Zarządu KRUK S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-28Piotr KrupaPrezes Zarządu
2020-05-28Agnieszka KułtonCzłonek Zarządu
2020-05-28Urszula OkarmaCzłonek Zarządu
2020-05-28Iwona SłomskaCzłonek Zarządu
2020-05-28Michał ZasępaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy