pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-09 - KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA (krvitamin)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA (krvitamin) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-09
KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICA VITAMIN S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-606Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Matyldy35
(ulica)(numer)
+48 22 743 83 90+48 22 675 98 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-244-21-64015281326
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Dane skonsolidowane
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży359 667233 36480 97054 162
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej67 4699 16315 1892 127
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem67 1497 13915 1171 657
Zysk ( strata) netto54 1155 70612 1831 324
Zysk ( strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego54 1155 70612 1831 324
Zysk na akcję ( PLN )4,41680,46600,99430,1082
Rozwodniony zysk na akcję ( PLN )4,41680,46600,99430,1082
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44204,3086
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej69 5949 82415 6672 280
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 198-11 810-2 971-2 741
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-26 9372 085-6 064484
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów29 4591006 63223
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44204,3086
WyszczególnienieStan na 31.09.2020Stan na 31.12.2019Stan na 31.06.2020Stan na 31.12.2019
tys. PLNtys. EUR
Bilans
Aktywa253 485172 33656 75940 469
zobowiązania długoterminowe35 75838 0548 0078 936
Zobowiązania krótkoterminowe111 49579 24024 96518 608
Kapitał własny106 23255 03923 78712 925
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej106 23255 03923 78712 925
Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresieXX4,46604,2585
Dane jednostkowe
Wyszczególnienieod 01.01 do 30.09.2020od 01.01 do 30.09.2019od 01.01 do 30.09.2020od 01.01 do 30.09.2019
tys. PLNtys. EUR
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży359 890234 10881 01954 335
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej67 76610 92815 2562 536
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem67 4657 42915 1881 724
Zysk ( strata) netto54 4305 99512 2531 391
Zysk ( strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego54 4305 99512 2531 391
Zysk na akcję ( PLN )4,44250,48901,0000,114
Rozwodniony zysk na akcję ( PLN )4,44250,48901,0000,114
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44204,3086
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej70 0469 91015 7692 300
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 523-11 810-3 044-2 741
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-26 9362 085-6 064484
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów29 5861866 66043
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44204,3086
WyszczególnienieStan na 30.09.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2019
tys. PLNtys. EUR
Bilans
Aktywa248 122166 37854 81239 070
Zobowiązania długoterminowe29 56632 1256 5317 544
Zobowiązania krótkoterminowe109 83377 41824 26318 180
Kapitał własny102 87151 38122 72512 066
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej102 87151 38122 72512 066
Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresieXX4,52684,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Krynica Vitamin S.A. 3Q 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-09Piotr CzachorowskiPrezes Zarządu
2020-11-09Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu
2020-11-09Rafał ZałubkaCzłonek Zarządu

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- Piotr Kazimierczak-Główny KsięgowyNazwa jednostki:KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRYNICA VITAMIN S.A.
Adres:Matyldy 35, 03-606 Warszawa
Telefon:+48 22 743 83 90
Fax:+48 22 675 98 26
NIP:524-244-21-64
REGON:015281326

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy