pixelg
zawarcie porozumienia akcjonariuszy - 2021-01-11 - LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie porozumienia akcjonariuszy - komunikat spółki LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-01-11
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ( Larq , Spółka ) informuje, iż 11 stycznia 2021 r. otrzymał zawiadomienie ( Zawiadomienie ), złożone przez Pawła Orłowskiego ( PO ) stosownie do regulacji art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm., Ustawa o Ofercie ).

W Zawiadomieniu PO, działając jako jedna ze stron porozumienia, wskazał, że 10 stycznia 2021 r. ( Data Zawarcia Porozumienia ) zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie ( Porozumienie ) pomiędzy następującymi stronami ( Strony ): 1) Krzysztofem Przybyłowskim ( KP ); 2) Anitą Przybyłowską ( AP ); 3) Adamem Michalewiczem ( AM ); 4) Kazimierzem Michalewiczem ( KM ); 5) PO; 6) Wiesbaden Limited z siedzibą na Malcie, Villa Malitah Mediterranean Street, the Village, St. Julian s, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C74313 ( Wiesbaden ); oraz 7) Harbinger Capital Ltd. z siedzibą na Malcie, 103 Archbishop Street, Valletta VLT 1446, Malta, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C78006 ( Harbinger ).

Porozumienie zostało zawarte w ramach następującego stanu faktycznego:
1) PO jest jedynym wspólnikiem Wiesbaden;
2) Wiesbaden i Harbinger zamierzają podjąć działania zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego Harbinger, w następstwie czego w chwili oznaczonej we wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Harbinger do rejestru Wiesbaden uzyska status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie ( Podmiot Dominujący ) względem Harbinger ( Podwyższenie Harbinger );
3) Harbinger jest podmiotem, który w chwili zawarcia porozumienia posiada bezpośrednio akcje spółki publicznej Larq, na które przypada około 56,64% głosów w ogólnej liczbie głosów ( Akcje Larq );
4) W następstwie Podwyższenia Harbinger, Wiesbaden dokona pośredniego nabycia akcji w rozumieniu art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie, a Paweł Orłowski (z uwagi na powiązania kapitałowe z Wiesbaden) będzie posiadał pośrednio (nie dokonując pośredniego nabycia akcji w myśl art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie) Akcje Larq, przysługujące bezpośrednio Harbinger ( Pośrednie Nabycie Akcji Larq );
5) W związku z Pośrednim Nabyciem Akcji Larq przez Wiesbaden, nastąpi przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów ( Próg Wezwaniowy ) przez Wiesbaden, co rodzi obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Larq w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w myśl art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie ( Wezwanie );
6) W Dacie Zawarcia Porozumienia przysługuje Stronom łącznie 5.487.300 akcji Larq, reprezentujących 55,52% kapitału zakładowego i uprawniających do 8.487.300 głosów na walnym zgromadzeniu Larq, co stanowi 65,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Larq.

Porozumienie reguluje zasady współpracy związanej m.in. z:
1) przewidywanym Pośrednim Nabyciem Akcji Larq przez Wiesbaden; oraz
2) wykonaniem obowiązków wynikających z Pośredniego Nabycia Akcji Larq przez Wiesbaden, w tym o charakterze informacyjnym i wezwaniowym (w zależności od przypadku).

W związku z przewidywanym Pośrednim Nabyciem Akcji Larq, Strony zobowiązały się do podjęcia wszelkich czynności wymaganych w następstwie przekroczenia Progu Wezwaniowego, w tym do ogłoszenia i przeprowadzenia Wezwania, z uwzględnieniem, iż:
1) status wzywających do zapisywania się na sprzedaż akcji Larq w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów będzie przysługiwał każdej ze Stron;
2) jedynym nabywcą akcji Larq w ramach Wezwania (w przypadku zapisania się na sprzedaż choćby jednej akcji Larq) będzie Harbinger.

Ponadto Strony zobowiązały się do:
1) nabywania akcji Larq jedynie w ramach Wezwania i w sposób w nim określony;
2) nieobejmowania, nienabywania i niezbywania akcji Larq od chwili Podwyższenia Harbinger do zakończenia Wezwania lub innego momentu dozwolonego ustawą (w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze);
3) niezawierania umów, z których mógłby wynikać obowiązek objęcia, nabycia lub zbycia przez nie akcji Larq od chwili Podwyższenia Harbinger do zakończenia Wezwania lub innego momentu dozwolonego ustawą (w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze);
4) nieobejmowania lub nienabywania pośrednio akcji Larq do zakończenia Wezwania lub innego momentu dozwolonego ustawą (w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze).
Pełna treść Zawiadomienia (wraz ze stanem posiadania poszczególnych Stron oraz ujętym łącznie) stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie 10.01.2021.pdfZawiadomienie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-11Małgorzata DzięciołPrezes ZarząduMałgorzata Dzięcioł
2021-01-11Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz


Nazwa jednostki:LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LARQ S.A.
Adres:Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
Telefon:(022) 828 08 85
Fax:(022) 828 08 86
Email:biuro@larq.pl
www:www.larq.pl
NIP:525-22-87-848
REGON:015664139

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy