pixelg
zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu - 2020-10-22 - LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu - komunikat spółki LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr64/2020

Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 22 października 2020 roku Spółka zawarła: (i) jako pożyczkobiorca - umowę pożyczki ( Umowa Pożyczki ) ze spółką Harbinger Capital Ltd. ( Harbinger ) jako pożyczkodawcą oraz (ii) jako odbiorca przekazu - umowę przekazu ( Umowa Przekazu ) z Harbinger jako przekazującym. Umowa Pożyczki została zawarta przez Harbinger w wykonaniu porozumienia z dnia 16 października 2020 roku, o którym mowa w zawiadomieniu, którego treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 57/2020 w dniu 19 października 2020 roku.
Na podstawie Umowy Pożyczki Harbinger udzielił Spółce pożyczki w kwocie 1.000.000 PLN ( Pożyczka ). Wypłata Pożyczki na rzecz Spółki nastąpiła przekazem zgodnie z Umową Przekazu.
Zwrot Pożyczki na rzecz Harbinger nastąpi pod warunkiem zawieszającym ( Warunek ) w postaci: (i) emisji akcji Spółki serii J i K (ii) zawarcia przez Harbinger ze Spółką umowy objęcia akcji Spółki serii J i K za cenę nie mniejszą niż 2.000.000 PLN (nie później niż do 31 marca 2021 roku), w terminie dwóch dni roboczych od dnia spełnienia się Warunku . Wraz ze spłatą Pożyczki Spółka zapłaci odsetki w wysokości 3% w skali roku. Emitent wskazuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2020 roku podjęło uchwałę nr 3/20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji ( Uchwała Emisyjna ). Na podstawie Uchwały Emisyjnej Spółka wyemituje nie więcej niż 547.232 akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz nie więcej niż po 250.000 akcji zwykłych imiennych każdej z serii K1-K10. O podjęciu Uchwały Emisyjnej Spółka informowała raportem bieżącym nr 59/2020 z dnia 19 października 2020 roku.
W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień Umowy Przekazu skutkujących niewykonaniem Umowy Przekazu zgodnie z zamiarem jej stron strona naruszająca będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz pozostałych stron kary umownej w wysokości 2.000.000 PLN.
Emitent wskazuje, że Harbinger jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie ). Z uwagi jednak na fakt, że Pożyczka nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki transakcja objęta Umową Pożyczki nie stanowi istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-22Małgorzata DzięciołPrezes ZarząduMałgorzata Dzięcioł
2020-10-22Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz


Nazwa jednostki:LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LARQ S.A.
Adres:Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
Telefon:(022) 828 08 85
Fax:(022) 828 08 86
Email:biuro@larq.pl
www:www.larq.pl
NIP:525-22-87-848
REGON:015664139

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy