pixelg
podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży akcji Gamrat SA - 2020-03-27 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży akcji Gamrat SA - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020

Data sporządzenia: 2020-03-27
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ), mając na uwadze ogłoszone w dniu 17 marca 2020 roku przez Zarząd spółki zależnej Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Gamrat ) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat (dalej Zaproszenie ), podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat. Zarząd wskazuje w tym miejscu, iż sprzedaż wskazanego pakietu akcji Gamrat wymaga uzyskania przez Spółkę zgody Rady Nadzorczej stosownie do treści art. 22 ust. 22.2 pkt 6 Statutu Spółki. Wobec powyższego Zarząd niezwłocznie wystąpi do Rady Nadzorczej ze stosownym wnioskiem, a po uzyskaniu decyzji Rady Nadzorczej przekaże ją do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gamrat podjęło w dniu 02 września 2019 roku uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych spółki Gamrat celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki (dalej Uchwała NWZ ). Na mocy wskazanej Uchwały NWZ walne zgromadzenie upoważniło Zarząd Gamrat do nabycia przez Gamrat nie więcej niż 1.670.886 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 20% kapitału zakładowego Gamrat, za cenę nabycia jednej akcji, która nie może być niższa od ceny nominalnej tj. 8,73 zł oraz nie wyższa niż 22,90 zł. W dniu 06 września 2019 roku Zarząd Gamrat, działając na podstawie udzielonego na mocy Uchwały NWZ upoważnienia, ogłosił Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat, na mocy którego nabył następnie 835 443 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) sztuki akcji własnych, stanowiących 10% kapitału zakładowego Gamrat, w tym 785 605 sztuk od Spółki.

Następnie w dniu 17 marca 2020 roku Zarząd Gamrat działając na podstawie udzielonego na mocy Uchwały NWZ upoważnienia, ogłosił kolejne Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat, zgodnie z którym zamierza nabyć do 835 443 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) sztuk akcji własnych, które na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią 10% kapitału zakładowego Gamrat. Zarząd Gamrat określił oferowaną cenę nabycia jednej akcji Gamrat na kwotę 22,90 zł, czyli maksymalną możliwą w ramach udzielonego upoważnienia. Zgodnie z treścią Zaproszenia okres składania przez akcjonariuszy Gamrat ofert sprzedaży akcji upływa w dniu 31 marca 2020 roku.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze złożenia oferty sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat w odpowiedzi na Zaproszenie, pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody Rady Nadzorczej Spółki na realizację transakcji. Oferowany pakiet akcji Gamrat stanowi 10% kapitału zakładowego Gamrat. Zarząd wskazuje, że ostateczna ilość akcji Gamrat objęta przedmiotową transakcją zależna będzie od ewentualnej redukcji z uwagi na ilość akcji Gamrat objętych wszystkimi złożonymi ofertami sprzedaży.

Zarząd zwraca uwagę, że ewentualna sprzedaż wskazanego pakietu akcji Gamrat wpisuje się w przyjęty w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych model działania strategicznego, który Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, a który uznał segment włóknin jako kluczowy dla intensyfikacji i zapewnienia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Lentex, a w zakresie pozostałych segmentów operacyjnych Grupy nie wykluczał podejmowania działań zmierzających do ich sprzedaży (w całości lub w części). Jednocześnie sprzedaż przez Spółkę wskazanego pakietu akcji Gamrat nie spowoduje utraty przez Spółkę kontroli nad spółką zależną Gamrat.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-27Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy