pixelg
SA - PSr - 2020-08-28 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-08-28
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEXMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-700Lubliniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich54
(ulica)(numer)
(0-34) 3515 600(0-34) 3515 601
(telefon)(fax)
lentex@lentex.com.plwww.lentex.com.pl
(e-mail)(www)
575-00-07-888150122050
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 174 254 157 112 39 235 36 640

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 30 896 21 623 6 957 5 043

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży* 51 741 42 176 11 650 9 836

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 22 402 12 839 5 044 2 994

Zysk (strata) brutto* 24 428 13 164 5 500 3 070

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej* 18 647 10 659 4 199 2 486

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej* 574 6 254 129 1 458

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 19 221 16 913 4 328 3 944

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 17 017 13 421 3 832 3 130

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 932 30 854 6 289 7 195

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 058) 11 807 (463) 2 753

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 857) (33 133) (5 372) (7 727)

Przepływy pieniężne netto - razem 2 017 9 528 454 2 222

Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach43 972 52348 534 43543 972 52348 534 435

Zysk na jedną akcję**0,390,280,090,06

Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach43 972 52348 534 43543 972 52348 534 435

Rozwodniony zysk na jedna akcję**0,390,280,090,06


30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019

Aktywa razem 495 889 500 183 111 036 117 455

Zobowiązania 147 860 134 709 33 108 31 633

Zobowiązania długoterminowe 53 174 58 896 11 906 13 830

Zobowiązania krótkoterminowe 94 686 75 813 21 202 17 803

Kapitał własny 348 029 365 474 77 929 85 822

Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 485 4 704

Liczba akcji43 972 52343 972 52343 972 52343 972 523

Wartość księgowa na jedną akcję**7,917,731,771,82

* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie 1.27 niniejszego skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla danych na dzień 30.06.2020: Tabela kursów nr 125/A/NBP/2020 z dnia 30.06.2020r. 1 EUR = 4,4660- dla danych na dzień 31.12.2019: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 30.06.2020r.) / średnioważona liczba akcji w tys. szt. 348.029 / 43.972,523 = 7,91 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR =Kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.06.2020r.) / średnioważona liczba akcji w tys. szt. 77.929 / 43.972,523= 1,77 EUR2. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za 6 miesięcy 2020 roku (6 miesięcy 2019 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 6 miesięcy 2020 roku tj. 26,6475/6 = 4,4413 (6 miesięcy 2019 roku tj. 25,7282/6 = 4,2880).3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN: kurs średni EUR za ostatnie 6 miesięcy zysk na jedną akcję zwykłą= 0,39 zł/akcję : 4,4413 =0,09 EUR/akcję


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

PSr 2020 GK Lentex.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport GK Lentex za I półrocze 2020 roku

GK Lentex RAPORT- przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2020 wersja sprawozdanie skrócone.pdfRaport biegłego z przeglądu środrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lentex

Lentex S.A. RAPORT- przegląd MSSF 30.06.2020 wersja sprawozdanie skrócone.pdfRaport biegłego z przeglądu środrocznego sprawozdania finansowego LentexPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-08-28Wojciech HoffmannPrezes Zarządu


2020-08-28Barbara TrendaCzłonek Zarządu


2020-08-28Adrian GrabowskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-10-28 wyniki Q3.2020
2020-10-21 wyniki Q3.2020
2020-10-02 umorzenie akcji własnych w KDPW
2020-09-09 akcje w posiadaniu Leszka Sobika
2020-09-07 akcje w posiadaniu własnym
2020-09-04 umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
2020-08-28 SA - PSr
2020-07-27 wyniki za I półrocze 2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy