pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-22 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-05-22
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEXMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-700Lubliniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich54
(ulica)(numer)
(0-34) 3515 600(0-34) 3515 601
(telefon)(fax)
lentex@lentex.com.plwww.lentex.com.pl
(e-mail)(www)
575-00-07-888150122050
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 80 289 74 847 18 263 17 415

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 12 657 9 878 2 879 2 298

Zysk/strata brutto ze sprzedaży* 23 491 20 528 5 343 4 776

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 8 412 5 484 1 913 1 276

Zysk (strata) brutto* 10 762 5 381 2 448 1 252

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej* 8 531 4 251 1 940 989

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej* - 6 063 - 1 411

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 8 531 10 314 1 940 2 400

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 7 941 7 950 1 806 1 850

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 101) 10 422 (478) 2 425

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 556) 12 744 (809) 2 965

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 751) (10 283) (1 081) (2 393)

Przepływy pieniężne netto - razem (10 408) 12 883 (2 367) 2 998

Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach43 972 52348 858 35843 972 52348 858 358

Zysk na jedną akcję**0,180,160,040,04

Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach43 972 52348 858 35843 972 52348 858 358

Rozwodniony zysk na jedna akcję**0,180,160,040,04


31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019

Aktywa razem 509 197 500 183 111 855 117 455

Zobowiązania 132 496 134 709 29 105 31 633

Zobowiązania długoterminowe 57 924 58 896 12 724 13 830

Zobowiązania krótkoterminowe 74 572 75 813 16 381 17 803

Kapitał własny 376 701 365 474 82 750 85 822

Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 400 4 704

Liczba akcji43 972 52343 972 52343 972 52343 972 523

Wartość księgowa na jedną akcję**8,577,731,881,82

* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie 1.27 niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla danych na dzień 31.03.2020: Tabela kursów nr 063/A/NBP/2020 z dnia 31.03.2020r. 1 EUR = 4,5523- dla danych na dzień 31.12.2019: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 31.03.2020r.) / średniważona liczba akcji w tys. szt. 376.701 / 43.972,523 = 8,57 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR =Kapitał własny w tys. EUR (stan na 31.03.2020r.) / średnioważona liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2020r.= 82.750 / 43.972,523= 1,88 EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2020 roku (3 miesiące 2019 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 3 miesięcy 2020 roku - 4,3963 (3 miesięcy 2019 roku - 4,2978).3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN: kurs średni EUR za ostatnie 3 miesiące zysk na jedną akcję zwykłą= 0,18 zł/akcję : 4,3963 =0,04 EUR/akcję


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Raport 1Q - 2020 GK Lentex.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Lentex za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-22Wojciech HoffmannPrezes Zarządu


2020-05-22Barbara TrendaCzłonek Zarządu


2020-05-22Adrian GrabowskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-07-02 wypłata dywidendy dodatkowej 0,35 zł/akcja
2020-07-02 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji
2020-06-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-05 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-04 powołanie członków RN
2020-06-04 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja, powołanie RN
2020-06-04 wypłata dywidendy 0,65 zł/akcja
2020-05-26 powołanie zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy